Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bohuslavice, Kód obce: 525880, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  470
z toho ženy  244
Muži svobodní  95
ženatí  116
rozvedení  9
ovdovělí  6
nezjištěno  0
Ženy svobodné  89
vdané  117
rozvedené  10
ovdovělé  28
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  470
v tom ve věku 0-4  25
5-14  60
15-19  36
20-29  91
30-39  56
40-49  61
50-59  64
60-64  21
65-74  37
75+nezj.  19

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  385
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  121
vyučení a stř. odborné bez mat.  148
úplné střední s maturitou  82
vyšší odborné a nástavbové  10
vysokoškolské  24
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  470
z toho
národnost
česká  384
moravská  81
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  470
Věřící  232
z toho církev římskokatolická  201
církev českosl. husitská  23
českobratrská církev evangel.  5
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  181
Nezjištěné vyznání  57

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  470
Ekonomicky aktivní celkem  227
v tom zaměstnaní  203
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  24
Ekonomicky neaktivní celkem  243
z toho nepracuj. důchodci  100
žáci, studenti, učni  84
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  470
Ekonomicky aktivní celkem  227
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  39
průmysl  121
stavebnictví  12
obchod,opravy motor. vozidel  9
doprava, pošty a telekomunikace  9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  9

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  191
z toho v rámci obce  17
v rámci okresu  161
v rámci kraje  3
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  157
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  54

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  160
v tom s 1 HD  144
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  176
v tom s 1 CD  173
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  179
v tom úplné rodiny  121
z toho se závisl. dětmi  62
neúplné rodiny  19
z toho se závisl. dětmi  8
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  37

10. Domovní fond
Domy úhrnem  138
z toho domy obydlené  130
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  129
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  128
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  21
1920-1945  15
1946-1980  59
1981-2001  35

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  130
z toho
podle
podlaží
1-2  130
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  128
vodovodem  128
plynem  108
ústředním topením  108

12. Bytový fond
Byty úhrnem  171
v tom byty obydlené  160
z toho v rodin. domech  154
v bytov. domech  6
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  8
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  160
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  118
v osobním vlastnictví  0
nájemní  6
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  15
2 místnosti  40
3 místnosti  52
4 místnosti  29
5+ místností  24

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  160
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  129
vodovod v bytě  158
vlastní splachov.záchod  154
vlastní koupelna, sprchový kout  155
ústřední topení  125
etážové topení  10
průměrný
počet
osob na byt  2.94
osob na obytnou místnost 8+m2  0.95
obytné plochy na byt  56.14
obytné plochy na osobu  19.11
obytných místn. na byt  3.11


© Český statistický úřad, 2005