Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rapotín, Kód obce: 540862, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2898
z toho ženy  1455
Muži svobodní  619
ženatí  697
rozvedení  91
ovdovělí  27
nezjištěno  9
Ženy svobodné  497
vdané  697
rozvedené  107
ovdovělé  147
nezjištěno  7

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2898
v tom ve věku 0-4  152
5-14  368
15-19  188
20-29  539
30-39  368
40-49  460
50-59  423
60-64  110
65-74  180
75+nezj.  110

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2378
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  567
vyučení a stř. odborné bez mat.  1080
úplné střední s maturitou  495
vyšší odborné a nástavbové  64
vysokoškolské  119
nezjištěné vzdělání  48

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2898
z toho
národnost
česká  2574
moravská  161
slezská  0
slovenská  49
romská  0
polská  23
německá  15
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2898
Věřící  930
z toho církev římskokatolická  815
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  31
pravoslavná církev  16
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  4
Bez vyznání  1686
Nezjištěné vyznání  282

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2898
Ekonomicky aktivní celkem  1541
v tom zaměstnaní  1402
z toho pracuj. důchodci  28
ženy na mat. dov.  41
nezaměstnaní  139
Ekonomicky neaktivní celkem  1326
z toho nepracuj. důchodci  543
žáci, studenti, učni  509
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  31

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2898
Ekonomicky aktivní celkem  1541
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  52
průmysl  639
stavebnictví  121
obchod,opravy motor. vozidel  113
doprava, pošty a telekomunikace  93
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  64
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  143

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1239
z toho v rámci obce  436
v rámci okresu  688
v rámci kraje  17
do jiného kraje  62
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  651
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  346

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  964
v tom s 1 HD  829
se 2+ HD  135
Hospodařící domácnosti  1138
v tom s 1 CD  1127
se 2+ CD  11
Cenzové domácnosti  1149
v tom úplné rodiny  691
z toho se závisl. dětmi  331
neúplné rodiny  144
z toho se závisl. dětmi  92
nerodinné domácnosti  17
domácnosti jednotlivců  297

10. Domovní fond
Domy úhrnem  604
z toho domy obydlené  562
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  515
bytové domy   40
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  511
obce, státu  26
SBD  0
domy
postavené
do 1919  56
1920-1945  128
1946-1980  189
1981-2001  185

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  562
z toho
podle
podlaží
1-2  520
3-4  35
5+  5
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  289
vodovodem  558
plynem  318
ústředním topením  472

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1046
v tom byty obydlené  964
z toho v rodin. domech  632
v bytov. domech  324
byty neobydlené v obydl. domech  39
byty neobydlené v neobydl.domech  43
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  964
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  513
v osobním vlastnictví  9
nájemní  317
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  79
2 místnosti  265
3 místnosti  329
4 místnosti  148
5+ místností  140

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  964
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  372
vodovod v bytě  955
vlastní splachov.záchod  927
vlastní koupelna, sprchový kout  928
ústřední topení  731
etážové topení  91
průměrný
počet
osob na byt  2.95
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  57.21
obytné plochy na osobu  19.31
obytných místn. na byt  3.07


© Český statistický úřad, 2005