Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Jakubovice, Kód obce: 553344, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  184
z toho ženy  88
Muži svobodní  52
ženatí  37
rozvedení  4
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  31
vdané  39
rozvedené  2
ovdovělé  16
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  184
v tom ve věku 0-4  10
5-14  23
15-19  16
20-29  31
30-39  19
40-49  25
50-59  16
60-64  13
65-74  21
75+nezj.  10

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  151
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  65
vyučení a stř. odborné bez mat.  53
úplné střední s maturitou  24
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  5
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  184
z toho
národnost
česká  171
moravská  1
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  184
Věřící  100
z toho církev římskokatolická  99
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  64
Nezjištěné vyznání  20

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  184
Ekonomicky aktivní celkem  74
v tom zaměstnaní  61
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  13
Ekonomicky neaktivní celkem  110
z toho nepracuj. důchodci  51
žáci, studenti, učni  31
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  184
Ekonomicky aktivní celkem  74
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  36
stavebnictví  3
obchod,opravy motor. vozidel  3
doprava, pošty a telekomunikace  2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  4

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  55
z toho v rámci obce  3
v rámci okresu  42
v rámci kraje  1
do jiného kraje  9
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  45
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  27

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  68
v tom s 1 HD  64
se 2+ HD  4
Hospodařící domácnosti  73
v tom s 1 CD  71
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  76
v tom úplné rodiny  39
z toho se závisl. dětmi  17
neúplné rodiny  8
z toho se závisl. dětmi  5
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  27

10. Domovní fond
Domy úhrnem  104
z toho domy obydlené  56
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  54
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  50
obce, státu  3
SBD  0
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  5
1946-1980  28
1981-2001  9

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  56
z toho
podle
podlaží
1-2  55
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  51
plynem  1
ústředním topením  31

12. Bytový fond
Byty úhrnem  117
v tom byty obydlené  68
z toho v rodin. domech  66
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  48
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  68
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  42
v osobním vlastnictví  0
nájemní  5
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  11
2 místnosti  18
3 místnosti  29
4 místnosti  5
5+ místností  3

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  68
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  63
vlastní splachov.záchod  57
vlastní koupelna, sprchový kout  58
ústřední topení  42
etážové topení  1
průměrný
počet
osob na byt  2.69
osob na obytnou místnost 8+m2  1.08
obytné plochy na byt  47.7
obytné plochy na osobu  17.2
obytných místn. na byt  2.58


© Český statistický úřad, 2005