Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Kolšov, Kód obce: 536733, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  742
z toho ženy  379
Muži svobodní  143
ženatí  180
rozvedení  23
ovdovělí  17
nezjištěno  0
Ženy svobodné  140
vdané  179
rozvedené  18
ovdovělé  42
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  742
v tom ve věku 0-4  22
5-14  85
15-19  60
20-29  136
30-39  77
40-49  125
50-59  110
60-64  27
65-74  64
75+nezj.  36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  635
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  175
vyučení a stř. odborné bez mat.  293
úplné střední s maturitou  131
vyšší odborné a nástavbové  21
vysokoškolské  14
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  742
z toho
národnost
česká  683
moravská  41
slezská  0
slovenská  7
romská  1
polská  2
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  742
Věřící  253
z toho církev římskokatolická  215
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  6
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  395
Nezjištěné vyznání  94

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  742
Ekonomicky aktivní celkem  385
v tom zaměstnaní  352
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  33
Ekonomicky neaktivní celkem  357
z toho nepracuj. důchodci  169
žáci, studenti, učni  131
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  742
Ekonomicky aktivní celkem  385
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  151
stavebnictví  36
obchod,opravy motor. vozidel  42
doprava, pošty a telekomunikace  23
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  21
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  22

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  327
z toho v rámci obce  21
v rámci okresu  262
v rámci kraje  8
do jiného kraje  33
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  264
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  83

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  250
v tom s 1 HD  221
se 2+ HD  29
Hospodařící domácnosti  283
v tom s 1 CD  280
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  286
v tom úplné rodiny  180
z toho se závisl. dětmi  82
neúplné rodiny  30
z toho se závisl. dětmi  13
nerodinné domácnosti  8
domácnosti jednotlivců  68

10. Domovní fond
Domy úhrnem  207
z toho domy obydlené  194
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  192
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  189
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  14
1920-1945  26
1946-1980  105
1981-2001  49

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  194
z toho
podle
podlaží
1-2  193
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  76
vodovodem  192
plynem  7
ústředním topením  156

12. Bytový fond
Byty úhrnem  278
v tom byty obydlené  250
z toho v rodin. domech  245
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  15
byty neobydlené v neobydl.domech  13
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  1

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  250
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  197
v osobním vlastnictví  0
nájemní  7
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  12
2 místnosti  57
3 místnosti  86
4 místnosti  53
5+ místností  42

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  250
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  247
vlastní splachov.záchod  229
vlastní koupelna, sprchový kout  235
ústřední topení  202
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  2.96
osob na obytnou místnost 8+m2  0.89
obytné plochy na byt  58.3
obytné plochy na osobu  19.7
obytných místn. na byt  3.31


© Český statistický úřad, 2005