Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Jestřebí, Kód obce: 536393, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  552
z toho ženy  284
Muži svobodní  114
ženatí  131
rozvedení  16
ovdovělí  6
nezjištěno  1
Ženy svobodné  100
vdané  134
rozvedené  10
ovdovělé  40
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  552
v tom ve věku 0-4  24
5-14  63
15-19  36
20-29  100
30-39  67
40-49  64
50-59  85
60-64  36
65-74  38
75+nezj.  39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  465
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  155
vyučení a stř. odborné bez mat.  212
úplné střední s maturitou  76
vyšší odborné a nástavbové  7
vysokoškolské  12
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  552
z toho
národnost
česká  514
moravská  29
slezská  0
slovenská  7
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  552
Věřící  283
z toho církev římskokatolická  244
církev českosl. husitská  29
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  247
Nezjištěné vyznání  22

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  552
Ekonomicky aktivní celkem  255
v tom zaměstnaní  221
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  34
Ekonomicky neaktivní celkem  294
z toho nepracuj. důchodci  152
žáci, studenti, učni  92
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  552
Ekonomicky aktivní celkem  255
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  23
průmysl  124
stavebnictví  29
obchod,opravy motor. vozidel  15
doprava, pošty a telekomunikace  14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  16

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  204
z toho v rámci obce  25
v rámci okresu  144
v rámci kraje  1
do jiného kraje  27
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  148
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  58

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  191
v tom s 1 HD  170
se 2+ HD  21
Hospodařící domácnosti  215
v tom s 1 CD  211
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  219
v tom úplné rodiny  134
z toho se závisl. dětmi  59
neúplné rodiny  25
z toho se závisl. dětmi  15
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  57

10. Domovní fond
Domy úhrnem  197
z toho domy obydlené  164
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  161
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  160
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  28
1920-1945  17
1946-1980  93
1981-2001  23

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  164
z toho
podle
podlaží
1-2  162
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  160
plynem  58
ústředním topením  123

12. Bytový fond
Byty úhrnem  225
v tom byty obydlené  191
z toho v rodin. domech  187
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  33
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  191
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  158
v osobním vlastnictví  0
nájemní  8
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  23
2 místnosti  62
3 místnosti  55
4 místnosti  40
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  191
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  69
vodovod v bytě  187
vlastní splachov.záchod  169
vlastní koupelna, sprchový kout  180
ústřední topení  146
etážové topení  9
průměrný
počet
osob na byt  2.88
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  51.32
obytné plochy na osobu  17.82
obytných místn. na byt  2.78


© Český statistický úřad, 2005