Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Štíty, Kód obce: 541168, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2029
z toho ženy  1024
Muži svobodní  461
ženatí  462
rozvedení  55
ovdovělí  25
nezjištěno  2
Ženy svobodné  377
vdané  466
rozvedené  49
ovdovělé  129
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2029
v tom ve věku 0-4  85
5-14  287
15-19  162
20-29  356
30-39  292
40-49  259
50-59  272
60-64  80
65-74  135
75+nezj.  101

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1657
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  9
základní vč. neukončeného  554
vyučení a stř. odborné bez mat.  695
úplné střední s maturitou  298
vyšší odborné a nástavbové  30
vysokoškolské  58
nezjištěné vzdělání  13

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2029
z toho
národnost
česká  1922
moravská  46
slezská  0
slovenská  37
romská  2
polská  0
německá  5
ukrajinská  3
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2029
Věřící  1105
z toho církev římskokatolická  1011
církev českosl. husitská  19
českobratrská církev evangel.  20
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  794
Nezjištěné vyznání  130

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2029
Ekonomicky aktivní celkem  1000
v tom zaměstnaní  918
z toho pracuj. důchodci  20
ženy na mat. dov.  24
nezaměstnaní  82
Ekonomicky neaktivní celkem  1021
z toho nepracuj. důchodci  442
žáci, studenti, učni  407
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2029
Ekonomicky aktivní celkem  1000
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  91
průmysl  428
stavebnictví  83
obchod,opravy motor. vozidel  78
doprava, pošty a telekomunikace  59
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  34
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  87

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  840
z toho v rámci obce  512
v rámci okresu  120
v rámci kraje  5
do jiného kraje  179
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  206
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  84

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  683
v tom s 1 HD  609
se 2+ HD  74
Hospodařící domácnosti  770
v tom s 1 CD  763
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  778
v tom úplné rodiny  466
z toho se závisl. dětmi  254
neúplné rodiny  74
z toho se závisl. dětmi  46
nerodinné domácnosti  14
domácnosti jednotlivců  224

10. Domovní fond
Domy úhrnem  499
z toho domy obydlené  406
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  359
bytové domy   31
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  358
obce, státu  18
SBD  7
domy
postavené
do 1919  78
1920-1945  51
1946-1980  186
1981-2001  89

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  406
z toho
podle
podlaží
1-2  364
3-4  34
5+  4
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  110
vodovodem  398
plynem  151
ústředním topením  277

12. Bytový fond
Byty úhrnem  808
v tom byty obydlené  683
z toho v rodin. domech  414
v bytov. domech  231
byty neobydlené v obydl. domech  31
byty neobydlené v neobydl.domech  94
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  48

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  683
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  327
v osobním vlastnictví  20
nájemní  185
člena bytového družstva  75
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  65
2 místnosti  199
3 místnosti  253
4 místnosti  109
5+ místností  54

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  683
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  215
vodovod v bytě  673
vlastní splachov.záchod  647
vlastní koupelna, sprchový kout  655
ústřední topení  412
etážové topení  61
průměrný
počet
osob na byt  2.88
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  51.43
obytné plochy na osobu  17.8
obytných místn. na byt  2.87


© Český statistický úřad, 2005