Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Lipinka, Kód obce: 540005, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  212
z toho ženy  108
Muži svobodní  39
ženatí  56
rozvedení  7
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  36
vdané  57
rozvedené  3
ovdovělé  12
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  212
v tom ve věku 0-4  15
5-14  19
15-19  15
20-29  42
30-39  16
40-49  34
50-59  21
60-64  15
65-74  29
75+nezj.  6

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  178
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  56
vyučení a stř. odborné bez mat.  80
úplné střední s maturitou  33
vyšší odborné a nástavbové  2
vysokoškolské  5
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  212
z toho
národnost
česká  186
moravská  17
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  212
Věřící  124
z toho církev římskokatolická  104
církev českosl. husitská  14
českobratrská církev evangel.  4
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  68
Nezjištěné vyznání  20

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  212
Ekonomicky aktivní celkem  97
v tom zaměstnaní  80
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  17
Ekonomicky neaktivní celkem  115
z toho nepracuj. důchodci  58
žáci, studenti, učni  27
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  212
Ekonomicky aktivní celkem  97
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  16
průmysl  39
stavebnictví  13
obchod,opravy motor. vozidel  7
doprava, pošty a telekomunikace  5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  73
z toho v rámci obce  4
v rámci okresu  28
v rámci kraje  36
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  59
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  24

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  65
v tom s 1 HD  56
se 2+ HD  9
Hospodařící domácnosti  79
v tom s 1 CD  77
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  81
v tom úplné rodiny  54
z toho se závisl. dětmi  24
neúplné rodiny  7
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  19

10. Domovní fond
Domy úhrnem  86
z toho domy obydlené  65
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  64
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  64
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  10
1920-1945  10
1946-1980  30
1981-2001  14

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  65
z toho
podle
podlaží
1-2  64
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  62
plynem  47
ústředním topením  43

12. Bytový fond
Byty úhrnem  86
v tom byty obydlené  65
z toho v rodin. domech  65
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  21
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  65
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  56
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  12
3 místnosti  23
4 místnosti  16
5+ místností  10

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  65
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  48
vodovod v bytě  63
vlastní splachov.záchod  58
vlastní koupelna, sprchový kout  60
ústřední topení  44
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  3.23
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  62.23
obytné plochy na osobu  19.26
obytných místn. na byt  3.26


© Český statistický úřad, 2005