Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Lesnice, Kód obce: 537284, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  583
z toho ženy  310
Muži svobodní  109
ženatí  146
rozvedení  15
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  108
vdané  150
rozvedené  15
ovdovělé  36
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  583
v tom ve věku 0-4  27
5-14  80
15-19  43
20-29  96
30-39  72
40-49  83
50-59  77
60-64  22
65-74  49
75+nezj.  34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  476
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  133
vyučení a stř. odborné bez mat.  225
úplné střední s maturitou  96
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  13
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  583
z toho
národnost
česká  509
moravská  66
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  583
Věřící  246
z toho církev římskokatolická  236
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  288
Nezjištěné vyznání  49

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  583
Ekonomicky aktivní celkem  300
v tom zaměstnaní  264
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  36
Ekonomicky neaktivní celkem  283
z toho nepracuj. důchodci  128
žáci, studenti, učni  98
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  583
Ekonomicky aktivní celkem  300
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  20
průmysl  134
stavebnictví  28
obchod,opravy motor. vozidel  18
doprava, pošty a telekomunikace  13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  10

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  244
z toho v rámci obce  11
v rámci okresu  192
v rámci kraje  3
do jiného kraje  19
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  184
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  60

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  191
v tom s 1 HD  169
se 2+ HD  22
Hospodařící domácnosti  214
v tom s 1 CD  213
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  215
v tom úplné rodiny  146
z toho se závisl. dětmi  71
neúplné rodiny  18
z toho se závisl. dětmi  7
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  48

10. Domovní fond
Domy úhrnem  182
z toho domy obydlené  157
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  153
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  153
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  21
1920-1945  18
1946-1980  80
1981-2001  38

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  157
z toho
podle
podlaží
1-2  156
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  154
plynem  36
ústředním topením  129

12. Bytový fond
Byty úhrnem  221
v tom byty obydlené  191
z toho v rodin. domech  186
v bytov. domech  2
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  25
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  14
slouží k rekreaci  3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  191
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  153
v osobním vlastnictví  0
nájemní  5
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18
2 místnosti  43
3 místnosti  60
4 místnosti  40
5+ místností  28

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  191
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  44
vodovod v bytě  187
vlastní splachov.záchod  178
vlastní koupelna, sprchový kout  183
ústřední topení  158
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  3.05
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  57.01
obytné plochy na osobu  18.48
obytných místn. na byt  3.16


© Český statistický úřad, 2005