Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Maletín, Kód obce: 540366, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  368
z toho ženy  187
Muži svobodní  94
ženatí  67
rozvedení  16
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  84
vdané  67
rozvedené  19
ovdovělé  17
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  368
v tom ve věku 0-4  30
5-14  64
15-19  32
20-29  67
30-39  65
40-49  47
50-59  33
60-64  7
65-74  18
75+nezj.  5

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  274
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  94
vyučení a stř. odborné bez mat.  136
úplné střední s maturitou  29
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  7
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  368
z toho
národnost
česká  342
moravská  18
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  368
Věřící  84
z toho církev římskokatolická  72
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  243
Nezjištěné vyznání  41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  368
Ekonomicky aktivní celkem  180
v tom zaměstnaní  141
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  39
Ekonomicky neaktivní celkem  188
z toho nepracuj. důchodci  43
žáci, studenti, učni  87
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  368
Ekonomicky aktivní celkem  180
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  33
průmysl  64
stavebnictví  14
obchod,opravy motor. vozidel  7
doprava, pošty a telekomunikace  8
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  5

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  129
z toho v rámci obce  29
v rámci okresu  60
v rámci kraje  6
do jiného kraje  28
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  76
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  49

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  116
v tom s 1 HD  106
se 2+ HD  10
Hospodařící domácnosti  128
v tom s 1 CD  124
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  132
v tom úplné rodiny  76
z toho se závisl. dětmi  53
neúplné rodiny  19
z toho se závisl. dětmi  13
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  36

10. Domovní fond
Domy úhrnem  79
z toho domy obydlené  74
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  64
bytové domy   8
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  59
obce, státu  8
SBD  1
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  8
1946-1980  19
1981-2001  34

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  74
z toho
podle
podlaží
1-2  65
3-4  7
5+  2
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  73
plynem  2
ústředním topením  56

12. Bytový fond
Byty úhrnem  123
v tom byty obydlené  116
z toho v rodin. domech  68
v bytov. domech  45
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  5
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  116
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  55
v osobním vlastnictví  13
nájemní  37
člena bytového družstva  3
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  21
3 místnosti  53
4 místnosti  27
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  116
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  115
vlastní splachov.záchod  112
vlastní koupelna, sprchový kout  113
ústřední topení  81
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  3.16
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  57.03
obytné plochy na osobu  18.08
obytných místn. na byt  3.19


© Český statistický úřad, 2005