Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Vikýřovice, Kód obce: 569445, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2022
z toho ženy  1019
Muži svobodní  440
ženatí  485
rozvedení  58
ovdovělí  18
nezjištěno  2
Ženy svobodné  353
vdané  479
rozvedené  71
ovdovělé  112
nezjištěno  4

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2022
v tom ve věku 0-4  90
5-14  258
15-19  156
20-29  352
30-39  282
40-49  299
50-59  262
60-64  79
65-74  143
75+nezj.  101

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1674
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  374
vyučení a stř. odborné bez mat.  664
úplné střední s maturitou  435
vyšší odborné a nástavbové  47
vysokoškolské  131
nezjištěné vzdělání  19

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2022
z toho
národnost
česká  1786
moravská  139
slezská  0
slovenská  33
romská  1
polská  6
německá  10
ukrajinská  17
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2022
Věřící  653
z toho církev římskokatolická  429
církev českosl. husitská  12
českobratrská církev evangel.  43
pravoslavná církev  31
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  13
Bez vyznání  1171
Nezjištěné vyznání  198

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2022
Ekonomicky aktivní celkem  1021
v tom zaměstnaní  912
z toho pracuj. důchodci  16
ženy na mat. dov.  23
nezaměstnaní  109
Ekonomicky neaktivní celkem  988
z toho nepracuj. důchodci  419
žáci, studenti, učni  400
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2022
Ekonomicky aktivní celkem  1021
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  46
průmysl  320
stavebnictví  98
obchod,opravy motor. vozidel  90
doprava, pošty a telekomunikace  64
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  47
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  89

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  797
z toho v rámci obce  63
v rámci okresu  642
v rámci kraje  11
do jiného kraje  46
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  617
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  283

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  644
v tom s 1 HD  565
se 2+ HD  79
Hospodařící domácnosti  755
v tom s 1 CD  743
se 2+ CD  12
Cenzové domácnosti  767
v tom úplné rodiny  473
z toho se závisl. dětmi  242
neúplné rodiny  92
z toho se závisl. dětmi  52
nerodinné domácnosti  15
domácnosti jednotlivců  187

10. Domovní fond
Domy úhrnem  525
z toho domy obydlené  494
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  479
bytové domy   14
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  478
obce, státu  3
SBD  0
domy
postavené
do 1919  45
1920-1945  93
1946-1980  190
1981-2001  161

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  494
z toho
podle
podlaží
1-2  481
3-4  10
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  401
vodovodem  485
plynem  298
ústředním topením  431

12. Bytový fond
Byty úhrnem  689
v tom byty obydlené  644
z toho v rodin. domech  584
v bytov. domech  58
byty neobydlené v obydl. domech  13
byty neobydlené v neobydl.domech  32
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  10
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  644
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  484
v osobním vlastnictví  36
nájemní  27
člena bytového družstva  1
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  38
2 místnosti  135
3 místnosti  193
4 místnosti  159
5+ místností  109

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  644
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  357
vodovod v bytě  632
vlastní splachov.záchod  622
vlastní koupelna, sprchový kout  620
ústřední topení  460
etážové topení  70
průměrný
počet
osob na byt  3.11
osob na obytnou místnost 8+m2  0.94
obytné plochy na byt  63.21
obytné plochy na osobu  20.01
obytných místn. na byt  3.35


© Český statistický úřad, 2005