Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Klopina, Kód obce: 536687, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  602
z toho ženy  295
Muži svobodní  128
ženatí  151
rozvedení  17
ovdovělí  10
nezjištěno  1
Ženy svobodné  91
vdané  152
rozvedené  16
ovdovělé  36
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  602
v tom ve věku 0-4  29
5-14  89
15-19  37
20-29  103
30-39  83
40-49  74
50-59  84
60-64  27
65-74  44
75+nezj.  32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  484
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  153
vyučení a stř. odborné bez mat.  223
úplné střední s maturitou  86
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  16
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  602
z toho
národnost
česká  526
moravská  55
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  602
Věřící  198
z toho církev římskokatolická  172
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  21
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  336
Nezjištěné vyznání  68

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  602
Ekonomicky aktivní celkem  292
v tom zaměstnaní  262
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  30
Ekonomicky neaktivní celkem  308
z toho nepracuj. důchodci  139
žáci, studenti, učni  113
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  602
Ekonomicky aktivní celkem  292
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  89
průmysl  116
stavebnictví  11
obchod,opravy motor. vozidel  11
doprava, pošty a telekomunikace  15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  16

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  246
z toho v rámci obce  107
v rámci okresu  98
v rámci kraje  27
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  114
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  74

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  193
v tom s 1 HD  171
se 2+ HD  22
Hospodařící domácnosti  220
v tom s 1 CD  216
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  224
v tom úplné rodiny  155
z toho se závisl. dětmi  83
neúplné rodiny  19
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  48

10. Domovní fond
Domy úhrnem  190
z toho domy obydlené  150
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  144
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  141
obce, státu  0
SBD  1
domy
postavené
do 1919  34
1920-1945  13
1946-1980  60
1981-2001  41

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  150
z toho
podle
podlaží
1-2  146
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  138
vodovodem  149
plynem  133
ústředním topením  123

12. Bytový fond
Byty úhrnem  237
v tom byty obydlené  193
z toho v rodin. domech  168
v bytov. domech  25
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  41
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  193
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  141
v osobním vlastnictví  14
nájemní  7
člena bytového družstva  6
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  10
2 místnosti  39
3 místnosti  66
4 místnosti  38
5+ místností  40

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  193
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  165
vodovod v bytě  191
vlastní splachov.záchod  188
vlastní koupelna, sprchový kout  190
ústřední topení  155
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  3.11
osob na obytnou místnost 8+m2  0.91
obytné plochy na byt  58.78
obytné plochy na osobu  18.91
obytných místn. na byt  3.41


© Český statistický úřad, 2005