Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Nový Malín, Kód obce: 540501, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2312
z toho ženy  1130
Muži svobodní  547
ženatí  529
rozvedení  76
ovdovělí  19
nezjištěno  11
Ženy svobodné  387
vdané  532
rozvedené  78
ovdovělé  127
nezjištěno  6

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2312
v tom ve věku 0-4  145
5-14  320
15-19  160
20-29  455
30-39  312
40-49  346
50-59  273
60-64  84
65-74  129
75+nezj.  88

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1847
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  9
základní vč. neukončeného  464
vyučení a stř. odborné bez mat.  791
úplné střední s maturitou  395
vyšší odborné a nástavbové  50
vysokoškolské  109
nezjištěné vzdělání  29

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2312
z toho
národnost
česká  2104
moravská  121
slezská  0
slovenská  33
romská  7
polská  5
německá  5
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2312
Věřící  710
z toho církev římskokatolická  551
církev českosl. husitská  8
českobratrská církev evangel.  19
pravoslavná církev  71
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  1366
Nezjištěné vyznání  236

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2312
Ekonomicky aktivní celkem  1176
v tom zaměstnaní  1045
z toho pracuj. důchodci  19
ženy na mat. dov.  31
nezaměstnaní  131
Ekonomicky neaktivní celkem  1107
z toho nepracuj. důchodci  411
žáci, studenti, učni  421
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  29

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2312
Ekonomicky aktivní celkem  1176
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  55
průmysl  336
stavebnictví  132
obchod,opravy motor. vozidel  121
doprava, pošty a telekomunikace  87
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  61
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  116

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  909
z toho v rámci obce  121
v rámci okresu  706
v rámci kraje  15
do jiného kraje  42
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  680
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  174

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  667
v tom s 1 HD  548
se 2+ HD  119
Hospodařící domácnosti  813
v tom s 1 CD  783
se 2+ CD  30
Cenzové domácnosti  845
v tom úplné rodiny  546
z toho se závisl. dětmi  292
neúplné rodiny  120
z toho se závisl. dětmi  77
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  172

10. Domovní fond
Domy úhrnem  596
z toho domy obydlené  543
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  522
bytové domy   12
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  514
obce, státu  5
SBD  2
domy
postavené
do 1919  103
1920-1945  85
1946-1980  177
1981-2001  176

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  543
z toho
podle
podlaží
1-2  535
3-4  8
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  265
vodovodem  542
plynem  422
ústředním topením  432

12. Bytový fond
Byty úhrnem  733
v tom byty obydlené  667
z toho v rodin. domech  607
v bytov. domech  47
byty neobydlené v obydl. domech  10
byty neobydlené v neobydl.domech  56
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  18
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  667
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  522
v osobním vlastnictví  31
nájemní  27
člena bytového družstva  7
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  23
2 místnosti  147
3 místnosti  230
4 místnosti  137
5+ místností  127

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  667
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  481
vodovod v bytě  664
vlastní splachov.záchod  636
vlastní koupelna, sprchový kout  639
ústřední topení  484
etážové topení  82
průměrný
počet
osob na byt  3.46
osob na obytnou místnost 8+m2  1.02
obytné plochy na byt  64.91
obytné plochy na osobu  18.65
obytných místn. na byt  3.42


© Český statistický úřad, 2005