Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Třeština, Kód obce: 553336, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  357
z toho ženy  172
Muži svobodní  80
ženatí  89
rozvedení  6
ovdovělí  9
nezjištěno  1
Ženy svobodné  51
vdané  91
rozvedené  5
ovdovělé  25
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  357
v tom ve věku 0-4  16
5-14  36
15-19  35
20-29  63
30-39  43
40-49  57
50-59  38
60-64  23
65-74  23
75+nezj.  23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  305
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  91
vyučení a stř. odborné bez mat.  141
úplné střední s maturitou  59
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  8
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  357
z toho
národnost
česká  325
moravská  29
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  357
Věřící  158
z toho církev římskokatolická  146
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  192
Nezjištěné vyznání  7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  357
Ekonomicky aktivní celkem  183
v tom zaměstnaní  167
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  16
Ekonomicky neaktivní celkem  174
z toho nepracuj. důchodci  83
žáci, studenti, učni  63
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  357
Ekonomicky aktivní celkem  183
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  20
průmysl  86
stavebnictví  10
obchod,opravy motor. vozidel  12
doprava, pošty a telekomunikace  17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  147
z toho v rámci obce  13
v rámci okresu  111
v rámci kraje  14
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  117
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  55

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  117
v tom s 1 HD  101
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  135
v tom s 1 CD  130
se 2+ CD  5
Cenzové domácnosti  140
v tom úplné rodiny  86
z toho se závisl. dětmi  44
neúplné rodiny  14
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  37

10. Domovní fond
Domy úhrnem  113
z toho domy obydlené  94
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  92
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  92
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  19
1920-1945  11
1946-1980  39
1981-2001  25

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  94
z toho
podle
podlaží
1-2  94
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  94
plynem  2
ústředním topením  72

12. Bytový fond
Byty úhrnem  145
v tom byty obydlené  117
z toho v rodin. domech  114
v bytov. domech  2
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  22
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  117
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  82
v osobním vlastnictví  0
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  6
2 místnosti  30
3 místnosti  39
4 místnosti  21
5+ místností  21

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  117
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  117
vlastní splachov.záchod  112
vlastní koupelna, sprchový kout  112
ústřední topení  85
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  3.05
osob na obytnou místnost 8+m2  0.94
obytné plochy na byt  65.25
obytné plochy na osobu  21.38
obytných místn. na byt  3.26


© Český statistický úřad, 2005