Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Šléglov, Kód obce: 570117, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  27
z toho ženy  11
Muži svobodní  9
ženatí  3
rozvedení  2
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  5
vdané  3
rozvedené  1
ovdovělé  2
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  27
v tom ve věku 0-4  1
5-14  3
15-19  3
20-29  6
30-39  5
40-49  3
50-59  2
60-64  0
65-74  2
75+nezj.  2

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  23
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  5
vyučení a stř. odborné bez mat.  6
úplné střední s maturitou  5
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  4
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  27
z toho
národnost
česká  20
moravská  0
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  27
Věřící  16
z toho církev římskokatolická  9
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  8
Nezjištěné vyznání  3

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  27
Ekonomicky aktivní celkem  15
v tom zaměstnaní  13
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  11
z toho nepracuj. důchodci  5
žáci, studenti, učni  4
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  27
Ekonomicky aktivní celkem  15
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3
průmysl  3
stavebnictví  0
obchod,opravy motor. vozidel  0
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  6
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  3
v rámci kraje  0
do jiného kraje  1
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  3
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  4

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  10
v tom s 1 HD  9
se 2+ HD  1
Hospodařící domácnosti  11
v tom s 1 CD  11
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  11
v tom úplné rodiny  4
z toho se závisl. dětmi  3
neúplné rodiny  1
z toho se závisl. dětmi  0
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  5

10. Domovní fond
Domy úhrnem  15
z toho domy obydlené  10
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  9
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  7
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  2
1920-1945  6
1946-1980  1
1981-2001  1

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  10
z toho
podle
podlaží
1-2  9
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  10
plynem  0
ústředním topením  6

12. Bytový fond
Byty úhrnem  15
v tom byty obydlené  10
z toho v rodin. domech  9
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  5
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  10
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  7
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1
2 místnosti  2
3 místnosti  1
4 místnosti  2
5+ místností  1

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  10
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  10
vlastní splachov.záchod  9
vlastní koupelna, sprchový kout  9
ústřední topení  5
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  2.7
osob na obytnou místnost 8+m2  1.29
obytné plochy na byt  91.86
obytné plochy na osobu  23.81
obytných místn. na byt  3


© Český statistický úřad, 2005