Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Malá Morava, Kód obce: 540331, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  588
z toho ženy  282
Muži svobodní  164
ženatí  107
rozvedení  30
ovdovělí  4
nezjištěno  1
Ženy svobodné  121
vdané  104
rozvedené  25
ovdovělé  32
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  588
v tom ve věku 0-4  32
5-14  84
15-19  36
20-29  122
30-39  74
40-49  80
50-59  82
60-64  22
65-74  40
75+nezj.  16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  472
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  7
základní vč. neukončeného  185
vyučení a stř. odborné bez mat.  196
úplné střední s maturitou  61
vyšší odborné a nástavbové  7
vysokoškolské  14
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  588
z toho
národnost
česká  502
moravská  9
slezská  0
slovenská  51
romská  0
polská  1
německá  7
ukrajinská  1
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  588
Věřící  218
z toho církev římskokatolická  197
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  319
Nezjištěné vyznání  51

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  588
Ekonomicky aktivní celkem  295
v tom zaměstnaní  222
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  73
Ekonomicky neaktivní celkem  288
z toho nepracuj. důchodci  129
žáci, studenti, učni  101
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  588
Ekonomicky aktivní celkem  295
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  62
průmysl  112
stavebnictví  36
obchod,opravy motor. vozidel  22
doprava, pošty a telekomunikace  7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  13

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  206
z toho v rámci obce  79
v rámci okresu  62
v rámci kraje  0
do jiného kraje  58
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  104
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  66

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  197
v tom s 1 HD  170
se 2+ HD  27
Hospodařící domácnosti  232
v tom s 1 CD  230
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  234
v tom úplné rodiny  121
z toho se závisl. dětmi  59
neúplné rodiny  37
z toho se závisl. dětmi  17
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  73

10. Domovní fond
Domy úhrnem  190
z toho domy obydlené  136
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  115
bytové domy   17
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  100
obce, státu  24
SBD  0
domy
postavené
do 1919  55
1920-1945  21
1946-1980  39
1981-2001  21

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  136
z toho
podle
podlaží
1-2  133
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  20
vodovodem  133
plynem  4
ústředním topením  97

12. Bytový fond
Byty úhrnem  258
v tom byty obydlené  197
z toho v rodin. domech  120
v bytov. domech  72
byty neobydlené v obydl. domech  7
byty neobydlené v neobydl.domech  54
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  197
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  88
v osobním vlastnictví  0
nájemní  91
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  14
2 místnosti  51
3 místnosti  98
4 místnosti  19
5+ místností  14

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  197
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  192
vlastní splachov.záchod  187
vlastní koupelna, sprchový kout  190
ústřední topení  110
etážové topení  16
průměrný
počet
osob na byt  2.95
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  52.51
obytné plochy na osobu  17.68
obytných místn. na byt  2.85


© Český statistický úřad, 2005