Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Vernířovice, Kód obce: 554146, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  179
z toho ženy  84
Muži svobodní  50
ženatí  38
rozvedení  6
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  28
vdané  36
rozvedené  5
ovdovělé  15
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  179
v tom ve věku 0-4  8
5-14  23
15-19  14
20-29  25
30-39  23
40-49  30
50-59  19
60-64  11
65-74  22
75+nezj.  4

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  148
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  62
vyučení a stř. odborné bez mat.  53
úplné střední s maturitou  22
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  179
z toho
národnost
česká  161
moravská  7
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  3
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  179
Věřící  65
z toho církev římskokatolická  54
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2
Bez vyznání  91
Nezjištěné vyznání  23

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  179
Ekonomicky aktivní celkem  79
v tom zaměstnaní  69
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  10
Ekonomicky neaktivní celkem  99
z toho nepracuj. důchodci  47
žáci, studenti, učni  34
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  179
Ekonomicky aktivní celkem  79
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  20
průmysl  21
stavebnictví  5
obchod,opravy motor. vozidel  0
doprava, pošty a telekomunikace  2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  3

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  60
z toho v rámci obce  8
v rámci okresu  38
v rámci kraje  1
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  37
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  28

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  68
v tom s 1 HD  57
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  80
v tom s 1 CD  79
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  81
v tom úplné rodiny  37
z toho se závisl. dětmi  16
neúplné rodiny  11
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  30

10. Domovní fond
Domy úhrnem  87
z toho domy obydlené  59
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  58
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  48
obce, státu  4
SBD  0
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  12
1946-1980  12
1981-2001  21

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  59
z toho
podle
podlaží
1-2  58
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  53
plynem  0
ústředním topením  32

12. Bytový fond
Byty úhrnem  97
v tom byty obydlené  68
z toho v rodin. domech  64
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  29
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  68
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  42
v osobním vlastnictví  4
nájemní  9
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  19
3 místnosti  23
4 místnosti  8
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  68
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  62
vlastní splachov.záchod  59
vlastní koupelna, sprchový kout  61
ústřední topení  27
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  2.6
osob na obytnou místnost 8+m2  0.85
obytné plochy na byt  60.65
obytné plochy na osobu  22.27
obytných místn. na byt  3.22


© Český statistický úřad, 2005