Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bušín, Kód obce: 532894, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  428
z toho ženy  217
Muži svobodní  89
ženatí  111
rozvedení  7
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  78
vdané  110
rozvedené  9
ovdovělé  20
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  428
v tom ve věku 0-4  21
5-14  52
15-19  35
20-29  71
30-39  51
40-49  63
50-59  56
60-64  25
65-74  32
75+nezj.  22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  355
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  103
vyučení a stř. odborné bez mat.  143
úplné střední s maturitou  89
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  13
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  428
z toho
národnost
česká  400
moravská  26
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  1
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  428
Věřící  232
z toho církev římskokatolická  200
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  165
Nezjištěné vyznání  31

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  428
Ekonomicky aktivní celkem  207
v tom zaměstnaní  193
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  14
Ekonomicky neaktivní celkem  221
z toho nepracuj. důchodci  102
žáci, studenti, učni  86
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  428
Ekonomicky aktivní celkem  207
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  22
průmysl  78
stavebnictví  11
obchod,opravy motor. vozidel  25
doprava, pošty a telekomunikace  11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  21

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  183
z toho v rámci obce  26
v rámci okresu  144
v rámci kraje  2
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  144
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  50

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  152
v tom s 1 HD  140
se 2+ HD  12
Hospodařící domácnosti  164
v tom s 1 CD  162
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  166
v tom úplné rodiny  112
z toho se závisl. dětmi  56
neúplné rodiny  12
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  40

10. Domovní fond
Domy úhrnem  161
z toho domy obydlené  117
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  114
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  113
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  13
1920-1945  15
1946-1980  58
1981-2001  30

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  117
z toho
podle
podlaží
1-2  117
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  114
plynem  3
ústředním topením  95

12. Bytový fond
Byty úhrnem  202
v tom byty obydlené  152
z toho v rodin. domech  143
v bytov. domech  8
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  44
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  25

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  152
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  112
v osobním vlastnictví  8
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  15
2 místnosti  51
3 místnosti  49
4 místnosti  25
5+ místností  12

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  152
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  148
vlastní splachov.záchod  135
vlastní koupelna, sprchový kout  140
ústřední topení  119
etážové topení  6
průměrný
počet
osob na byt  2.82
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  52.21
obytné plochy na osobu  18.54
obytných místn. na byt  2.8


© Český statistický úřad, 2005