Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Olšany, Kód obce: 540510, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1133
z toho ženy  540
Muži svobodní  287
ženatí  260
rozvedení  25
ovdovělí  13
nezjištěno  8
Ženy svobodné  198
vdané  258
rozvedené  34
ovdovělé  48
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1133
v tom ve věku 0-4  50
5-14  165
15-19  91
20-29  216
30-39  159
40-49  146
50-59  124
60-64  53
65-74  78
75+nezj.  51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  918
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  48
základní vč. neukončeného  246
vyučení a stř. odborné bez mat.  310
úplné střední s maturitou  230
vyšší odborné a nástavbové  21
vysokoškolské  50
nezjištěné vzdělání  13

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1133
z toho
národnost
česká  1015
moravská  71
slezská  0
slovenská  12
romská  0
polská  6
německá  2
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1133
Věřící  460
z toho církev římskokatolická  417
církev českosl. husitská  9
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  564
Nezjištěné vyznání  109

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1133
Ekonomicky aktivní celkem  507
v tom zaměstnaní  457
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  50
Ekonomicky neaktivní celkem  618
z toho nepracuj. důchodci  274
žáci, studenti, učni  230
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1133
Ekonomicky aktivní celkem  507
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17
průmysl  247
stavebnictví  31
obchod,opravy motor. vozidel  32
doprava, pošty a telekomunikace  22
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  44

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  422
z toho v rámci obce  156
v rámci okresu  216
v rámci kraje  6
do jiného kraje  24
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  222
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  145

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  342
v tom s 1 HD  296
se 2+ HD  46
Hospodařící domácnosti  397
v tom s 1 CD  392
se 2+ CD  5
Cenzové domácnosti  402
v tom úplné rodiny  260
z toho se závisl. dětmi  135
neúplné rodiny  42
z toho se závisl. dětmi  25
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  96

10. Domovní fond
Domy úhrnem  224
z toho domy obydlené  174
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  158
bytové domy   10
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  159
obce, státu  3
SBD  6
domy
postavené
do 1919  26
1920-1945  36
1946-1980  80
1981-2001  30

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  174
z toho
podle
podlaží
1-2  162
3-4  5
5+  5
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  94
vodovodem  171
plynem  3
ústředním topením  126

12. Bytový fond
Byty úhrnem  423
v tom byty obydlené  342
z toho v rodin. domech  189
v bytov. domech  139
byty neobydlené v obydl. domech  12
byty neobydlené v neobydl.domech  69
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  22
slouží k rekreaci  27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  342
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  153
v osobním vlastnictví  29
nájemní  32
člena bytového družstva  87
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  25
2 místnosti  85
3 místnosti  148
4 místnosti  39
5+ místností  41

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  342
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  338
vlastní splachov.záchod  320
vlastní koupelna, sprchový kout  313
ústřední topení  263
etážové topení  17
průměrný
počet
osob na byt  3.11
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  52.99
obytné plochy na osobu  16.85
obytných místn. na byt  3.01


© Český statistický úřad, 2005