Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Líšnice, Kód obce: 540161, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  275
z toho ženy  132
Muži svobodní  65
ženatí  67
rozvedení  6
ovdovělí  5
nezjištěno  0
Ženy svobodné  40
vdané  64
rozvedené  10
ovdovělé  17
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  275
v tom ve věku 0-4  15
5-14  33
15-19  19
20-29  44
30-39  34
40-49  34
50-59  36
60-64  16
65-74  30
75+nezj.  14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  227
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  75
vyučení a stř. odborné bez mat.  94
úplné střední s maturitou  42
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  275
z toho
národnost
česká  258
moravská  9
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  2
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  275
Věřící  98
z toho církev římskokatolická  90
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  128
Nezjištěné vyznání  49

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  275
Ekonomicky aktivní celkem  120
v tom zaměstnaní  105
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  15
Ekonomicky neaktivní celkem  152
z toho nepracuj. důchodci  76
žáci, studenti, učni  50
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  275
Ekonomicky aktivní celkem  120
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15
průmysl  50
stavebnictví  8
obchod,opravy motor. vozidel  7
doprava, pošty a telekomunikace  11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  96
z toho v rámci obce  2
v rámci okresu  83
v rámci kraje  3
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  83
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  44

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  88
v tom s 1 HD  77
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  100
v tom s 1 CD  98
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  102
v tom úplné rodiny  63
z toho se závisl. dětmi  28
neúplné rodiny  16
z toho se závisl. dětmi  7
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  22

10. Domovní fond
Domy úhrnem  100
z toho domy obydlené  82
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  80
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  75
obce, státu  3
SBD  1
domy
postavené
do 1919  25
1920-1945  10
1946-1980  33
1981-2001  14

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  82
z toho
podle
podlaží
1-2  80
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  80
plynem  6
ústředním topením  63

12. Bytový fond
Byty úhrnem  107
v tom byty obydlené  88
z toho v rodin. domech  86
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  18
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  88
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  72
v osobním vlastnictví  0
nájemní  4
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  13
2 místnosti  22
3 místnosti  26
4 místnosti  10
5+ místností  13

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  88
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  84
vlastní splachov.záchod  80
vlastní koupelna, sprchový kout  83
ústřední topení  59
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  3.13
osob na obytnou místnost 8+m2  1.12
obytné plochy na byt  52.06
obytné plochy na osobu  15.9
obytných místn. na byt  2.93


© Český statistický úřad, 2005