Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Vyšehoří, Kód obce: 570095, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  197
z toho ženy  103
Muži svobodní  37
ženatí  49
rozvedení  4
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  37
vdané  48
rozvedené  5
ovdovělé  13
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  197
v tom ve věku 0-4  12
5-14  18
15-19  10
20-29  43
30-39  21
40-49  29
50-59  20
60-64  9
65-74  26
75+nezj.  9

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  167
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  41
vyučení a stř. odborné bez mat.  68
úplné střední s maturitou  48
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  3
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  197
z toho
národnost
česká  165
moravská  31
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  197
Věřící  122
z toho církev římskokatolická  113
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  51
Nezjištěné vyznání  24

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  197
Ekonomicky aktivní celkem  98
v tom zaměstnaní  89
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  9
Ekonomicky neaktivní celkem  99
z toho nepracuj. důchodci  49
žáci, studenti, učni  32
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  197
Ekonomicky aktivní celkem  98
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  11
průmysl  31
stavebnictví  15
obchod,opravy motor. vozidel  8
doprava, pošty a telekomunikace  8
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  9

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  79
z toho v rámci obce  2
v rámci okresu  71
v rámci kraje  2
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  71
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  28

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  61
v tom s 1 HD  49
se 2+ HD  12
Hospodařící domácnosti  77
v tom s 1 CD  75
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  79
v tom úplné rodiny  48
z toho se závisl. dětmi  23
neúplné rodiny  8
z toho se závisl. dětmi  5
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  23

10. Domovní fond
Domy úhrnem  68
z toho domy obydlené  51
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  50
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  50
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  5
1946-1980  31
1981-2001  8

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  51
z toho
podle
podlaží
1-2  51
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  5
vodovodem  51
plynem  0
ústředním topením  35

12. Bytový fond
Byty úhrnem  79
v tom byty obydlené  61
z toho v rodin. domech  60
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  17
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  61
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  47
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  15
3 místnosti  21
4 místnosti  12
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  61
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  61
vlastní splachov.záchod  56
vlastní koupelna, sprchový kout  58
ústřední topení  42
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  3.23
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  61.18
obytné plochy na osobu  18.94
obytných místn. na byt  3.33


© Český statistický úřad, 2005