Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Nemile, Kód obce: 553476, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  577
z toho ženy  284
Muži svobodní  119
ženatí  146
rozvedení  17
ovdovělí  11
nezjištěno  0
Ženy svobodné  95
vdané  141
rozvedené  10
ovdovělé  38
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  577
v tom ve věku 0-4  31
5-14  76
15-19  37
20-29  89
30-39  83
40-49  83
50-59  66
60-64  30
65-74  51
75+nezj.  31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  470
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  119
vyučení a stř. odborné bez mat.  215
úplné střední s maturitou  89
vyšší odborné a nástavbové  17
vysokoškolské  22
nezjištěné vzdělání  5

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  577
z toho
národnost
česká  536
moravská  30
slezská  0
slovenská  10
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  577
Věřící  301
z toho církev římskokatolická  272
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  208
Nezjištěné vyznání  68

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  272
v tom zaměstnaní  248
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  24
Ekonomicky neaktivní celkem  305
z toho nepracuj. důchodci  143
žáci, studenti, učni  100
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  272
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  12
průmysl  100
stavebnictví  43
obchod,opravy motor. vozidel  23
doprava, pošty a telekomunikace  19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  13
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  26

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  217
z toho v rámci obce  13
v rámci okresu  180
v rámci kraje  4
do jiného kraje  15
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  178
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  76

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  189
v tom s 1 HD  170
se 2+ HD  19
Hospodařící domácnosti  208
v tom s 1 CD  207
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  209
v tom úplné rodiny  147
z toho se závisl. dětmi  80
neúplné rodiny  18
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  42

10. Domovní fond
Domy úhrnem  190
z toho domy obydlené  166
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  163
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  156
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  20
1920-1945  26
1946-1980  53
1981-2001  67

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  166
z toho
podle
podlaží
1-2  163
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  23
vodovodem  162
plynem  68
ústředním topením  124

12. Bytový fond
Byty úhrnem  213
v tom byty obydlené  189
z toho v rodin. domech  185
v bytov. domech  2
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  24
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  189
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  149
v osobním vlastnictví  0
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  7
2 místnosti  45
3 místnosti  40
4 místnosti  44
5+ místností  50

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  189
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  75
vodovod v bytě  180
vlastní splachov.záchod  173
vlastní koupelna, sprchový kout  178
ústřední topení  142
etážové topení  7
průměrný
počet
osob na byt  3.05
osob na obytnou místnost 8+m2  0.86
obytné plochy na byt  67.32
obytné plochy na osobu  21.7
obytných místn. na byt  3.62


© Český statistický úřad, 2005