Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Dlouhomilov, Kód obce: 533688, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  458
z toho ženy  244
Muži svobodní  78
ženatí  113
rozvedení  11
ovdovělí  12
nezjištěno  0
Ženy svobodné  75
vdané  117
rozvedené  19
ovdovělé  33
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  458
v tom ve věku 0-4  14
5-14  52
15-19  31
20-29  66
30-39  43
40-49  70
50-59  71
60-64  24
65-74  39
75+nezj.  48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  392
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  122
vyučení a stř. odborné bez mat.  166
úplné střední s maturitou  80
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  17
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  458
z toho
národnost
česká  410
moravská  41
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  458
Věřící  191
z toho církev římskokatolická  177
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  5
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  225
Nezjištěné vyznání  42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  458
Ekonomicky aktivní celkem  218
v tom zaměstnaní  184
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  34
Ekonomicky neaktivní celkem  238
z toho nepracuj. důchodci  132
žáci, studenti, učni  79
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  458
Ekonomicky aktivní celkem  218
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  28
průmysl  70
stavebnictví  19
obchod,opravy motor. vozidel  31
doprava, pošty a telekomunikace  21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  171
z toho v rámci obce  14
v rámci okresu  138
v rámci kraje  4
do jiného kraje  10
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  140
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  72

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  171
v tom s 1 HD  155
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  194
v tom s 1 CD  193
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  195
v tom úplné rodiny  113
z toho se závisl. dětmi  44
neúplné rodiny  18
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  62

10. Domovní fond
Domy úhrnem  192
z toho domy obydlené  150
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  148
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  140
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  40
1920-1945  15
1946-1980  69
1981-2001  26

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  150
z toho
podle
podlaží
1-2  149
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  148
plynem  4
ústředním topením  105

12. Bytový fond
Byty úhrnem  214
v tom byty obydlené  171
z toho v rodin. domech  169
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  42
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  171
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  135
v osobním vlastnictví  0
nájemní  9
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  15
2 místnosti  46
3 místnosti  65
4 místnosti  28
5+ místností  17

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  171
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  168
vlastní splachov.záchod  153
vlastní koupelna, sprchový kout  162
ústřední topení  104
etážové topení  11
průměrný
počet
osob na byt  2.65
osob na obytnou místnost 8+m2  0.9
obytné plochy na byt  52.78
obytné plochy na osobu  19.88
obytných místn. na byt  2.94


© Český statistický úřad, 2005