Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Kopřivná, Kód obce: 553247, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  296
z toho ženy  143
Muži svobodní  78
ženatí  65
rozvedení  9
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  45
vdané  64
rozvedené  8
ovdovělé  23
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  296
v tom ve věku 0-4  18
5-14  36
15-19  18
20-29  60
30-39  41
40-49  40
50-59  34
60-64  12
65-74  21
75+nezj.  16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  242
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  87
vyučení a stř. odborné bez mat.  115
úplné střední s maturitou  23
vyšší odborné a nástavbové  2
vysokoškolské  2
nezjištěné vzdělání  11

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  296
z toho
národnost
česká  258
moravská  19
slezská  0
slovenská  5
romská  9
polská  1
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  296
Věřící  132
z toho církev římskokatolická  116
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  143
Nezjištěné vyznání  21

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  296
Ekonomicky aktivní celkem  145
v tom zaměstnaní  94
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  51
Ekonomicky neaktivní celkem  141
z toho nepracuj. důchodci  69
žáci, studenti, učni  43
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  296
Ekonomicky aktivní celkem  145
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  10
průmysl  50
stavebnictví  9
obchod,opravy motor. vozidel  3
doprava, pošty a telekomunikace  4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  3

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  82
z toho v rámci obce  1
v rámci okresu  71
v rámci kraje  0
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  65
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  34

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  90
v tom s 1 HD  74
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  118
v tom s 1 CD  115
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  121
v tom úplné rodiny  67
z toho se závisl. dětmi  30
neúplné rodiny  16
z toho se závisl. dětmi  8
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  36

10. Domovní fond
Domy úhrnem  84
z toho domy obydlené  73
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  69
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  70
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  25
1920-1945  25
1946-1980  16
1981-2001  6

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  73
z toho
podle
podlaží
1-2  73
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  73
plynem  3
ústředním topením  42

12. Bytový fond
Byty úhrnem  106
v tom byty obydlené  90
z toho v rodin. domech  76
v bytov. domech  14
byty neobydlené v obydl. domech  4
byty neobydlené v neobydl.domech  12
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  90
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  66
v osobním vlastnictví  8
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  9
2 místnosti  32
3 místnosti  27
4 místnosti  16
5+ místností  6

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  90
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  90
vlastní splachov.záchod  79
vlastní koupelna, sprchový kout  80
ústřední topení  51
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  3.26
osob na obytnou místnost 8+m2  1.17
obytné plochy na byt  54.44
obytné plochy na osobu  16.72
obytných místn. na byt  2.79


© Český statistický úřad, 2005