Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Police, Kód obce: 540731, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  245
z toho ženy  126
Muži svobodní  45
ženatí  61
rozvedení  9
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  41
vdané  58
rozvedené  10
ovdovělé  16
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  245
v tom ve věku 0-4  11
5-14  29
15-19  22
20-29  37
30-39  33
40-49  34
50-59  30
60-64  14
65-74  20
75+nezj.  15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  205
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  68
vyučení a stř. odborné bez mat.  80
úplné střední s maturitou  40
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  5
nezjištěné vzdělání  6

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  245
z toho
národnost
česká  217
moravská  21
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  245
Věřící  87
z toho církev římskokatolická  71
církev českosl. husitská  10
českobratrská církev evangel.  4
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  119
Nezjištěné vyznání  39

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  245
Ekonomicky aktivní celkem  110
v tom zaměstnaní  100
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  10
Ekonomicky neaktivní celkem  133
z toho nepracuj. důchodci  63
žáci, studenti, učni  50
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  245
Ekonomicky aktivní celkem  110
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  18
průmysl  57
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  5
doprava, pošty a telekomunikace  5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  90
z toho v rámci obce  17
v rámci okresu  61
v rámci kraje  2
do jiného kraje  3
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  61
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  40

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  87
v tom s 1 HD  79
se 2+ HD  8
Hospodařící domácnosti  95
v tom s 1 CD  93
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  97
v tom úplné rodiny  62
z toho se závisl. dětmi  32
neúplné rodiny  10
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  25

10. Domovní fond
Domy úhrnem  91
z toho domy obydlené  77
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  73
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  72
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  20
1920-1945  5
1946-1980  33
1981-2001  18

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  77
z toho
podle
podlaží
1-2  69
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  74
plynem  2
ústředním topením  60

12. Bytový fond
Byty úhrnem  103
v tom byty obydlené  87
z toho v rodin. domech  80
v bytov. domech  3
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  14
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  87
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  65
v osobním vlastnictví  3
nájemní  5
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  12
2 místnosti  26
3 místnosti  26
4 místnosti  9
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  87
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  83
vlastní splachov.záchod  77
vlastní koupelna, sprchový kout  79
ústřední topení  56
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  2.82
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  56.42
obytné plochy na osobu  19.34
obytných místn. na byt  2.81


© Český statistický úřad, 2005