Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Dubicko, Kód obce: 534927, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1066
z toho ženy  539
Muži svobodní  230
ženatí  259
rozvedení  28
ovdovělí  10
nezjištěno  0
Ženy svobodné  201
vdané  260
rozvedené  16
ovdovělé  61
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1066
v tom ve věku 0-4  49
5-14  151
15-19  85
20-29  207
30-39  144
40-49  149
50-59  125
60-64  48
65-74  73
75+nezj.  35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  866
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  229
vyučení a stř. odborné bez mat.  353
úplné střední s maturitou  195
vyšší odborné a nástavbové  26
vysokoškolské  58
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1066
z toho
národnost
česká  925
moravská  109
slezská  0
slovenská  10
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1066
Věřící  442
z toho církev římskokatolická  339
církev českosl. husitská  80
českobratrská církev evangel.  11
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  486
Nezjištěné vyznání  138

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1066
Ekonomicky aktivní celkem  542
v tom zaměstnaní  502
z toho pracuj. důchodci  9
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  40
Ekonomicky neaktivní celkem  524
z toho nepracuj. důchodci  195
žáci, studenti, učni  223
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1066
Ekonomicky aktivní celkem  542
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  79
průmysl  229
stavebnictví  45
obchod,opravy motor. vozidel  42
doprava, pošty a telekomunikace  11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  47

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  466
z toho v rámci obce  148
v rámci okresu  263
v rámci kraje  18
do jiného kraje  30
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  276
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  64

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  339
v tom s 1 HD  303
se 2+ HD  36
Hospodařící domácnosti  380
v tom s 1 CD  368
se 2+ CD  12
Cenzové domácnosti  393
v tom úplné rodiny  262
z toho se závisl. dětmi  147
neúplné rodiny  39
z toho se závisl. dětmi  22
nerodinné domácnosti  6
domácnosti jednotlivců  86

10. Domovní fond
Domy úhrnem  298
z toho domy obydlené  268
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  256
bytové domy   5
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  240
obce, státu  3
SBD  16
domy
postavené
do 1919  35
1920-1945  26
1946-1980  146
1981-2001  61

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  268
z toho
podle
podlaží
1-2  266
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  64
vodovodem  267
plynem  214
ústředním topením  227

12. Bytový fond
Byty úhrnem  371
v tom byty obydlené  339
z toho v rodin. domech  310
v bytov. domech  18
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  30
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  339
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  240
v osobním vlastnictví  0
nájemní  27
člena bytového družstva  17
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  19
2 místnosti  75
3 místnosti  108
4 místnosti  62
5+ místností  74

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  339
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  258
vodovod v bytě  337
vlastní splachov.záchod  318
vlastní koupelna, sprchový kout  327
ústřední topení  279
etážové topení  15
průměrný
počet
osob na byt  3.14
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  60.88
obytné plochy na osobu  19.36
obytných místn. na byt  3.4


© Český statistický úřad, 2005