Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Svébohov, Kód obce: 541125, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  439
z toho ženy  231
Muži svobodní  84
ženatí  114
rozvedení  8
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  89
vdané  114
rozvedené  3
ovdovělé  25
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  439
v tom ve věku 0-4  16
5-14  63
15-19  34
20-29  69
30-39  57
40-49  62
50-59  57
60-64  17
65-74  42
75+nezj.  22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  360
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  98
vyučení a stř. odborné bez mat.  143
úplné střední s maturitou  86
vyšší odborné a nástavbové  11
vysokoškolské  18
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  439
z toho
národnost
česká  409
moravská  26
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  439
Věřící  309
z toho církev římskokatolická  288
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  19
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  77
Nezjištěné vyznání  53

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  439
Ekonomicky aktivní celkem  213
v tom zaměstnaní  194
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  19
Ekonomicky neaktivní celkem  226
z toho nepracuj. důchodci  104
žáci, studenti, učni  87
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  439
Ekonomicky aktivní celkem  213
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  19
průmysl  84
stavebnictví  16
obchod,opravy motor. vozidel  10
doprava, pošty a telekomunikace  16
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  15
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  15

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  181
z toho v rámci obce  21
v rámci okresu  137
v rámci kraje  4
do jiného kraje  15
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  136
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  58

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  151
v tom s 1 HD  140
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  163
v tom s 1 CD  161
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  165
v tom úplné rodiny  108
z toho se závisl. dětmi  54
neúplné rodiny  15
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  41

10. Domovní fond
Domy úhrnem  165
z toho domy obydlené  120
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  116
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  113
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  15
1920-1945  10
1946-1980  61
1981-2001  33

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  120
z toho
podle
podlaží
1-2  119
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  11
vodovodem  119
plynem  70
ústředním topením  85

12. Bytový fond
Byty úhrnem  203
v tom byty obydlené  151
z toho v rodin. domech  141
v bytov. domech  8
byty neobydlené v obydl. domech  7
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  8
slouží k rekreaci  12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  151
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  105
v osobním vlastnictví  7
nájemní  3
člena bytového družstva  1
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  26
2 místnosti  42
3 místnosti  41
4 místnosti  32
5+ místností  10

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  151
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  85
vodovod v bytě  148
vlastní splachov.záchod  131
vlastní koupelna, sprchový kout  135
ústřední topení  91
etážové topení  15
průměrný
počet
osob na byt  2.91
osob na obytnou místnost 8+m2  1.06
obytné plochy na byt  52.25
obytné plochy na osobu  17.97
obytných místn. na byt  2.74


© Český statistický úřad, 2005