Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Mírov, Kód obce: 569381, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  436
z toho ženy  230
Muži svobodní  91
ženatí  89
rozvedení  21
ovdovělí  4
nezjištěno  1
Ženy svobodné  85
vdané  88
rozvedené  28
ovdovělé  29
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  436
v tom ve věku 0-4  28
5-14  65
15-19  31
20-29  85
30-39  62
40-49  71
50-59  39
60-64  10
65-74  21
75+nezj.  24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  343
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  103
vyučení a stř. odborné bez mat.  167
úplné střední s maturitou  57
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  9
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  436
z toho
národnost
česká  396
moravská  24
slezská  0
slovenská  13
romská  1
polská  0
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  436
Věřící  97
z toho církev římskokatolická  90
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  296
Nezjištěné vyznání  43

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  436
Ekonomicky aktivní celkem  222
v tom zaměstnaní  195
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  10
nezaměstnaní  27
Ekonomicky neaktivní celkem  213
z toho nepracuj. důchodci  83
žáci, studenti, učni  81
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  436
Ekonomicky aktivní celkem  222
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  23
průmysl  82
stavebnictví  6
obchod,opravy motor. vozidel  13
doprava, pošty a telekomunikace  9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  34
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  14

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  184
z toho v rámci obce  50
v rámci okresu  114
v rámci kraje  4
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  118
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  43

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  153
v tom s 1 HD  136
se 2+ HD  17
Hospodařící domácnosti  172
v tom s 1 CD  169
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  175
v tom úplné rodiny  96
z toho se závisl. dětmi  56
neúplné rodiny  20
z toho se závisl. dětmi  12
nerodinné domácnosti  8
domácnosti jednotlivců  51

10. Domovní fond
Domy úhrnem  101
z toho domy obydlené  77
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  46
bytové domy   27
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  45
obce, státu  27
SBD  3
domy
postavené
do 1919  22
1920-1945  24
1946-1980  22
1981-2001  9

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  77
z toho
podle
podlaží
1-2  77
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  27
vodovodem  77
plynem  56
ústředním topením  43

12. Bytový fond
Byty úhrnem  180
v tom byty obydlené  153
z toho v rodin. domech  48
v bytov. domech  100
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  24
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  153
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  40
v osobním vlastnictví  7
nájemní  85
člena bytového družstva  11
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  16
2 místnosti  82
3 místnosti  38
4 místnosti  8
5+ místností  9

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  153
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  58
vodovod v bytě  153
vlastní splachov.záchod  153
vlastní koupelna, sprchový kout  151
ústřední topení  44
etážové topení  43
průměrný
počet
osob na byt  2.84
osob na obytnou místnost 8+m2  1.15
obytné plochy na byt  43.91
obytné plochy na osobu  15.48
obytných místn. na byt  2.46


© Český statistický úřad, 2005