Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Brníčko, Kód obce: 530727, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  615
z toho ženy  312
Muži svobodní  127
ženatí  151
rozvedení  16
ovdovělí  9
nezjištěno  0
Ženy svobodné  90
vdané  151
rozvedené  17
ovdovělé  54
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  615
v tom ve věku 0-4  23
5-14  87
15-19  35
20-29  95
30-39  81
40-49  78
50-59  84
60-64  27
65-74  62
75+nezj.  43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  505
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  143
vyučení a stř. odborné bez mat.  246
úplné střední s maturitou  77
vyšší odborné a nástavbové  7
vysokoškolské  19
nezjištěné vzdělání  9

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  615
z toho
národnost
česká  568
moravská  27
slezská  0
slovenská  7
romská  0
polská  1
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  615
Věřící  254
z toho církev římskokatolická  238
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  331
Nezjištěné vyznání  30

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  615
Ekonomicky aktivní celkem  282
v tom zaměstnaní  247
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  8
nezaměstnaní  35
Ekonomicky neaktivní celkem  330
z toho nepracuj. důchodci  168
žáci, studenti, učni  111
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  615
Ekonomicky aktivní celkem  282
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  22
průmysl  113
stavebnictví  27
obchod,opravy motor. vozidel  18
doprava, pošty a telekomunikace  12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  28

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  232
z toho v rámci obce  22
v rámci okresu  183
v rámci kraje  3
do jiného kraje  18
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  178
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  67

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  219
v tom s 1 HD  200
se 2+ HD  19
Hospodařící domácnosti  242
v tom s 1 CD  239
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  245
v tom úplné rodiny  153
z toho se závisl. dětmi  67
neúplné rodiny  27
z toho se závisl. dětmi  18
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  61

10. Domovní fond
Domy úhrnem  225
z toho domy obydlené  175
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  170
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  171
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  37
1920-1945  24
1946-1980  82
1981-2001  32

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  175
z toho
podle
podlaží
1-2  175
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  13
vodovodem  171
plynem  3
ústředním topením  124

12. Bytový fond
Byty úhrnem  276
v tom byty obydlené  219
z toho v rodin. domech  207
v bytov. domech  11
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  51
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  219
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  160
v osobním vlastnictví  3
nájemní  8
člena bytového družstva  1
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  15
2 místnosti  71
3 místnosti  71
4 místnosti  40
5+ místností  21

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  219
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  214
vlastní splachov.záchod  201
vlastní koupelna, sprchový kout  208
ústřední topení  143
etážové topení  15
průměrný
počet
osob na byt  2.8
osob na obytnou místnost 8+m2  0.96
obytné plochy na byt  54.02
obytné plochy na osobu  19.18
obytných místn. na byt  2.94


© Český statistický úřad, 2005