Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Lukavice, Kód obce: 540234, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  936
z toho ženy  477
Muži svobodní  203
ženatí  221
rozvedení  26
ovdovělí  9
nezjištěno  0
Ženy svobodné  181
vdané  223
rozvedené  22
ovdovělé  51
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  936
v tom ve věku 0-4  45
5-14  130
15-19  85
20-29  180
30-39  115
40-49  158
50-59  116
60-64  23
65-74  43
75+nezj.  41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  761
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  268
vyučení a stř. odborné bez mat.  316
úplné střední s maturitou  124
vyšší odborné a nástavbové  15
vysokoškolské  21
nezjištěné vzdělání  13

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  936
z toho
národnost
česká  815
moravská  78
slezská  0
slovenská  14
romská  0
polská  3
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  936
Věřící  369
z toho církev římskokatolická  306
církev českosl. husitská  23
českobratrská církev evangel.  16
pravoslavná církev  9
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  468
Nezjištěné vyznání  99

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  936
Ekonomicky aktivní celkem  485
v tom zaměstnaní  444
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  41
Ekonomicky neaktivní celkem  442
z toho nepracuj. důchodci  154
žáci, studenti, učni  201
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  936
Ekonomicky aktivní celkem  485
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  50
průmysl  280
stavebnictví  26
obchod,opravy motor. vozidel  21
doprava, pošty a telekomunikace  25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  17

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  430
z toho v rámci obce  175
v rámci okresu  211
v rámci kraje  18
do jiného kraje  22
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  215
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  154

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  295
v tom s 1 HD  251
se 2+ HD  44
Hospodařící domácnosti  346
v tom s 1 CD  343
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  349
v tom úplné rodiny  224
z toho se závisl. dětmi  121
neúplné rodiny  38
z toho se závisl. dětmi  23
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  86

10. Domovní fond
Domy úhrnem  189
z toho domy obydlené  165
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  145
bytové domy   17
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  145
obce, státu  3
SBD  5
domy
postavené
do 1919  24
1920-1945  14
1946-1980  82
1981-2001  44

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  165
z toho
podle
podlaží
1-2  151
3-4  14
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  21
vodovodem  163
plynem  137
ústředním topením  141

12. Bytový fond
Byty úhrnem  333
v tom byty obydlené  295
z toho v rodin. domech  168
v bytov. domech  120
byty neobydlené v obydl. domech  14
byty neobydlené v neobydl.domech  24
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  6
slouží k rekreaci  7

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  295
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  137
v osobním vlastnictví  57
nájemní  24
člena bytového družstva  46
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  17
2 místnosti  90
3 místnosti  106
4 místnosti  45
5+ místností  35

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  295
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  212
vodovod v bytě  289
vlastní splachov.záchod  277
vlastní koupelna, sprchový kout  281
ústřední topení  252
etážové topení  15
průměrný
počet
osob na byt  3.17
osob na obytnou místnost 8+m2  1.05
obytné plochy na byt  54.2
obytné plochy na osobu  16.97
obytných místn. na byt  3.05


© Český statistický úřad, 2005