Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Leština, Kód obce: 537713, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1254
z toho ženy  627
Muži svobodní  254
ženatí  326
rozvedení  29
ovdovělí  18
nezjištěno  0
Ženy svobodné  213
vdané  335
rozvedené  20
ovdovělé  59
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1254
v tom ve věku 0-4  60
5-14  175
15-19  85
20-29  210
30-39  175
40-49  152
50-59  165
60-64  73
65-74  101
75+nezj.  58

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1019
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  261
vyučení a stř. odborné bez mat.  460
úplné střední s maturitou  228
vyšší odborné a nástavbové  24
vysokoškolské  45
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1254
z toho
národnost
česká  1070
moravská  140
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  1
německá  1
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1254
Věřící  515
z toho církev římskokatolická  442
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  18
pravoslavná církev  1
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  593
Nezjištěné vyznání  146

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1254
Ekonomicky aktivní celkem  605
v tom zaměstnaní  543
z toho pracuj. důchodci  15
ženy na mat. dov.  11
nezaměstnaní  62
Ekonomicky neaktivní celkem  649
z toho nepracuj. důchodci  288
žáci, studenti, učni  232
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1254
Ekonomicky aktivní celkem  605
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  50
průmysl  294
stavebnictví  44
obchod,opravy motor. vozidel  52
doprava, pošty a telekomunikace  17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  29
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  38

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  521
z toho v rámci obce  85
v rámci okresu  384
v rámci kraje  10
do jiného kraje  35
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  387
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  136

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  434
v tom s 1 HD  409
se 2+ HD  25
Hospodařící domácnosti  463
v tom s 1 CD  456
se 2+ CD  7
Cenzové domácnosti  470
v tom úplné rodiny  332
z toho se závisl. dětmi  161
neúplné rodiny  38
z toho se závisl. dětmi  24
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  96

10. Domovní fond
Domy úhrnem  328
z toho domy obydlené  303
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  294
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  289
obce, státu  7
SBD  1
domy
postavené
do 1919  20
1920-1945  20
1946-1980  184
1981-2001  78

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  303
z toho
podle
podlaží
1-2  295
3-4  8
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  239
vodovodem  303
plynem  129
ústředním topením  253

12. Bytový fond
Byty úhrnem  474
v tom byty obydlené  434
z toho v rodin. domech  392
v bytov. domech  32
byty neobydlené v obydl. domech  15
byty neobydlené v neobydl.domech  25
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  434
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  283
v osobním vlastnictví  1
nájemní  47
člena bytového družstva  6
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  30
2 místnosti  149
3 místnosti  115
4 místnosti  91
5+ místností  48

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  434
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  184
vodovod v bytě  427
vlastní splachov.záchod  417
vlastní koupelna, sprchový kout  419
ústřední topení  317
etážové topení  29
průměrný
počet
osob na byt  2.88
osob na obytnou místnost 8+m2  0.97
obytné plochy na byt  54.06
obytné plochy na osobu  18.71
obytných místn. na byt  2.97


© Český statistický úřad, 2005