Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Branná, Kód obce: 526169, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  375
z toho ženy  183
Muži svobodní  91
ženatí  77
rozvedení  18
ovdovělí  4
nezjištěno  2
Ženy svobodné  72
vdané  71
rozvedené  15
ovdovělé  25
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  375
v tom ve věku 0-4  14
5-14  60
15-19  31
20-29  57
30-39  57
40-49  61
50-59  43
60-64  9
65-74  27
75+nezj.  16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  301
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  105
vyučení a stř. odborné bez mat.  109
úplné střední s maturitou  61
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  18
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  375
z toho
národnost
česká  296
moravská  27
slezská  0
slovenská  12
romská  0
polská  0
německá  24
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  375
Věřící  115
z toho církev římskokatolická  100
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  224
Nezjištěné vyznání  36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  375
Ekonomicky aktivní celkem  194
v tom zaměstnaní  143
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  51
Ekonomicky neaktivní celkem  178
z toho nepracuj. důchodci  68
žáci, studenti, učni  83
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  375
Ekonomicky aktivní celkem  194
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  54
průmysl  33
stavebnictví  13
obchod,opravy motor. vozidel  9
doprava, pošty a telekomunikace  14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  23

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  129
z toho v rámci obce  38
v rámci okresu  50
v rámci kraje  20
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  59
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  22

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  134
v tom s 1 HD  123
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  150
v tom s 1 CD  149
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  151
v tom úplné rodiny  78
z toho se závisl. dětmi  43
neúplné rodiny  18
z toho se závisl. dětmi  13
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  53

10. Domovní fond
Domy úhrnem  99
z toho domy obydlené  72
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  51
bytové domy   16
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  50
obce, státu  8
SBD  0
domy
postavené
do 1919  21
1920-1945  30
1946-1980  12
1981-2001  8

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  72
z toho
podle
podlaží
1-2  65
3-4  6
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  34
vodovodem  71
plynem  1
ústředním topením  47

12. Bytový fond
Byty úhrnem  168
v tom byty obydlené  134
z toho v rodin. domech  58
v bytov. domech  67
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  28
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  134
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  44
v osobním vlastnictví  31
nájemní  46
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  16
2 místnosti  34
3 místnosti  63
4 místnosti  8
5+ místností  7

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  134
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  129
vlastní splachov.záchod  124
vlastní koupelna, sprchový kout  120
ústřední topení  59
etážové topení  18
průměrný
počet
osob na byt  2.76
osob na obytnou místnost 8+m2  1.09
obytné plochy na byt  47.27
obytné plochy na osobu  16.35
obytných místn. na byt  2.66


© Český statistický úřad, 2005