Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bohutín, Kód obce: 525979, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  880
z toho ženy  445
Muži svobodní  187
ženatí  215
rozvedení  27
ovdovělí  5
nezjištěno  1
Ženy svobodné  163
vdané  207
rozvedené  34
ovdovělé  40
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  880
v tom ve věku 0-4  36
5-14  106
15-19  63
20-29  177
30-39  108
40-49  139
50-59  134
60-64  32
65-74  48
75+nezj.  37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  738
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  183
vyučení a stř. odborné bez mat.  325
úplné střední s maturitou  175
vyšší odborné a nástavbové  19
vysokoškolské  33
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  880
z toho
národnost
česká  774
moravská  76
slezská  0
slovenská  12
romská  0
polská  4
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  880
Věřící  306
z toho církev římskokatolická  267
církev českosl. husitská  21
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  424
Nezjištěné vyznání  150

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  880
Ekonomicky aktivní celkem  485
v tom zaměstnaní  419
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  66
Ekonomicky neaktivní celkem  393
z toho nepracuj. důchodci  161
žáci, studenti, učni  163
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  880
Ekonomicky aktivní celkem  485
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  241
stavebnictví  45
obchod,opravy motor. vozidel  31
doprava, pošty a telekomunikace  29
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  37

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  387
z toho v rámci obce  16
v rámci okresu  325
v rámci kraje  4
do jiného kraje  29
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  321
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  85

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  296
v tom s 1 HD  278
se 2+ HD  18
Hospodařící domácnosti  318
v tom s 1 CD  312
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  324
v tom úplné rodiny  214
z toho se závisl. dětmi  102
neúplné rodiny  38
z toho se závisl. dětmi  20
nerodinné domácnosti  5
domácnosti jednotlivců  67

10. Domovní fond
Domy úhrnem  152
z toho domy obydlené  145
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  134
bytové domy   7
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  131
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  15
1920-1945  16
1946-1980  78
1981-2001  35

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  145
z toho
podle
podlaží
1-2  133
3-4  6
5+  2
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  51
vodovodem  143
plynem  0
ústředním topením  116

12. Bytový fond
Byty úhrnem  309
v tom byty obydlené  296
z toho v rodin. domech  174
v bytov. domech  119
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  7
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  296
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  143
v osobním vlastnictví  106
nájemní  13
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18
2 místnosti  101
3 místnosti  119
4 místnosti  36
5+ místností  21

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  296
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  295
vlastní splachov.záchod  282
vlastní koupelna, sprchový kout  286
ústřední topení  260
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  2.97
osob na obytnou místnost 8+m2  1.06
obytné plochy na byt  46.69
obytné plochy na osobu  15.69
obytných místn. na byt  2.81


© Český statistický úřad, 2005