Kraj
Okres
Správní obvod ORP
Správní obvody Prahy
Sídla ORP a Praha
 

VYBRÁNO: Česká republika
Tab. 150 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle věku Excel PDF
Tab. 151 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, věku a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 152 Obyvatelstvo podle národnosti, pohlaví a podle věku Excel PDF
Tab. 153 Obyvatelstvo podle národnosti, mateřského jazyka a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 155 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věku, nejvyššího ukončeného vzdělání, oborů vzdělání a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 156 Obyvatelstvo podle věku, náboženské víry a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 157 Obyvatelstvo podle věku a podle místa bydliště matky v době narození a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 158 Obyvatelstvo podle věku a podle bydliště jeden rok před sčítáním a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 159 Obyvatelstvo podle státního občanství, podle pohlaví, věku, nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 160 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání, věku a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 161 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání, ekonomické aktivity, nejvyššího ukončeného vzdělání, státního občanství a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 162 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a podle hlavních tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 163 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku a podle hlavních tříd a tříd zaměstnání a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 164 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle hlavních tříd, tříd zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 165 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 166 Podnikatelé podle věku a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 167 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a podle rodinného stavu a věku ženy Excel PDF
Tab. 168 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí ze současného (posledního) manželství, podle rodinného stavu a věku ženy Excel PDF
Tab. 169 Ženy ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a podle věku ženy, počtu všech živě narozených dětí a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 170 Ženy vdané, rozvedené, ovdovělé a s nezjištěným rodinným stavem podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a podle věku ženy, počtu živě narozených dětí ze současného (posledního) manželství a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 171 Ženy ve věku 15 a více let podle počtu všech živě narozených dětí, podle náboženské víry a podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 172 Obyvatelstvo v zařízeních podle počtu jednotlivých osob, počtu osob v rodinných domácnostech a pohlaví, podle věku, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, národnosti, bydliště matky v době narození a bydliště jeden rok před sčítáním Excel PDF
Tab. 250 Obydlené domy s byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle počtu bytů, technického vybavení, počtu nadzemních podlaží, materiálu nosných zdí a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 251 Obydlené domy s byty podle vlastníka domu, počtu bytů a počtu osob bydlících v bytech a podle období výstavby nebo rekonstrukce a počtu bytů v domě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 252 Obydlené domy s byty podle vlastníka domu a podle druhu domu a velikosti bytu Excel PDF
Tab. 253 Domy a obydlí mimo bytový fond podle obydlenosti, počtu bytů a obvykle bydlících osob a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 254 Neobydlené domy s byty podle důvodu neobydlenosti a podle druhu domu a počtu bytů Excel PDF
Tab. 350 Obydlené byty podle velikosti kuchyně, plochy bytu, počtu obytných místností, počtu hospodařících domácností a bydlících osob, podle typu a velikosti bytu a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 351 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu, podle typu a velikosti bytu a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 352 Obydlené byty podle materiálu nosných zdí domu, počtu obytných místností, plochy bytu, počtu hospodařících domácností a bydlících osob, podle období výstavby nebo rekonstrukce domu, typu a velikosti bytu a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 353 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle druhu domu, velikosti a typu bytu a dalších charakteristik úrovně bydlení Excel PDF
Tab. 354 Obydlené byty podle typu hospodařící domácnosti, typu a velikosti bytu a právního důvodu užívání bytu a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 355 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle druhu a vlastníka domu Excel PDF
Tab. 356 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu, podle velikosti, polohy a technického vybavení bytu a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 357 Obydlené byty podle velikosti bytu a podle polohy a technického vybavení bytu a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 358 Obydlené byty podle počtu hospodařících domácností a bydlících osob, podle charakteristik úrovně bydlení a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 359 Obydlené byty podle velikosti bytu, počtu obytných místností, počtu hospodařících domácností, bydlících osob a podle druhu domu a obytné plochy Excel PDF
Tab. 360 Obydlené byty podle velikosti bytu, plochy bytu, počtu bydlících osob a vybavenosti osobním počítačem a podle složení bytové domácnosti a podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
Tab. 361 Charakteristiky úrovně bydlení obydlených bytů podle období výstavby nebo rekonstrukce domu podle právního důvodu užívání bytu a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 362 Neobydlené byty v obydlených domech podle důvodu neobydlenosti bytu a podle druhu domu, období výstavby nebo rekonstrukce domu, druhu vlastníka domu a materiálu nosných zdí Excel PDF
Tab. 550 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle typu hospodařící domácnosti a způsobu bydlení Excel PDF
Tab. 551 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a podle typu hospodařící domácnosti a počtu ekonomicky aktivních osob Excel PDF
Tab. 552 Hospodařící domácnosti podle počtu ekonomicky aktivních členů, počtu nepracujících důchodců a podle typu hospodařící domácnosti, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 553 Hospodařící domácnosti podle typu hospodařící domácnosti, počtu závislých dětí a podle způsobu bydlení, počtu HD v bytě, druhu domu, právního důvodu užívání bytu a počtu členů v HD Excel PDF
Tab. 554 Hospodařící domácnosti bydlící v bytech podle typu hospodařící domácnosti, počtu závislých dětí a podle typu, právního důvodu užívání a velikosti bytu, obytné plochy a období výstavby domu Excel PDF
Tab. 555 Hospodařící domácnosti rodinné podle počtu členů, podle typu hospodařící domácnosti a počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 556 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle typu hospodařící domácnosti, počtu závislých dětí a podle věku, ekonomické aktivity osoby v čele a podle dalších osob v hospodařící domácnosti Excel PDF
Tab. 557 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle počtu závislých osob a podle typu hospodařící domácnosti a počtu ekonomicky aktivních osob Excel PDF
Tab. 558 Hospodařící domácnosti jednotlivců podle pohlaví a rodinného stavu a podle počtu hospodařících domácností v bytě a věku Excel PDF