01. Předmluva
02. Rozvoj národního hospodářství ČSR v letech 1971 –1980
03. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva
04. Populační vývoj ČSR
05. Struktura obyvatelstva
06. Sociální a ekonomické charakteristiky obyvatelstva
07. Národnostní složení obyvatelstva
08. Dojížďka do zaměstnání
09. Domácnosti a rodiny
10. Životní úroveň domácností
11. Domovní a bytový fond
12. Úroveň bydlení
13. Prognóza vývoje obyvatelstva a domácností
14. Metodická část
15. Prameny dat
 
Tabulková část
soubor je uložen ve fomátu .zip Tabulky ve formátu PDF

(50MB)

soubor je uložen ve fomátu .zip Tabulky ve formátu XLS

(71MB)

 
soubor ve formátu .xls 1 Hlavní výsledky sčítání 1961, 1970 a 1980
soubor ve formátu .xls 2 Hlavní výsledky sčítání 1980 za republiky a kraje ČSR
soubor ve formátu .xls 3 Podíl krajů a ČSR z republikových úhrnů v základních ukazatelích
soubor ve formátu .xls 4a Obyvatelstvo a obce ČSR podle velikostních skupin , střediskovosti a typů obcí
soubor ve formátu .xls 4b Složení obyvatelstva podle velikostních skupin, střediskovosti a typů obcí
soubor ve formátu .xls 4c Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva podle velikostních skupin, střediskovosti a typů obcí
soubor ve formátu .xls 5 růměrná velikost a složení domácností podle velikostních skupin střediskovosti a typů obcí
soubor ve formátu .xls 6 Složení a průměrná velikost trvale obydlených bytů a úroveň bydlení podle velikostních skupin, střediskovosti a typů obcí
soubor ve formátu .xls 7 Základní sídelní jednotky (počty obyvatelstva, trvale obydlené domy a byty) podle typů a velikostních skupin
soubor ve formátu .xls 8a Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku
soubor ve formátu .xls 8b Obyvatelstvo podle ročníku narození
soubor ve formátu .xls 9 Obyvatelstvo podle pětiletých a charakteristických věkových skupin
soubor ve formátu .xls 10 Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pětiletých věkových skupin
soubor ve formátu .xls 11 Obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého školního vzdělání
soubor ve formátu .xls 12 Obyvatelstvo starší 15 let podle dosaženého školního vzdělání a věkových skupin
soubor ve formátu .xls 13 Obyvatelstvo podle společenských skupin a zdroje obživy
soubor ve formátu .xls 14 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle společenských skupin, věku a pohlaví
soubor ve formátu .xls 15a Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo
soubor ve formátu .xls 15b Ekonomicky podle ekonomické aktivity, pohlaví a věkových skupin
soubor ve formátu .xls 16 Intenzita ekonomické aktivity
soubor ve formátu .xls 17 Intenzita ekonomické aktivity žen podle věku a počtu závislých dětí
soubor ve formátu .xls 18 Ženy se závislými dětmi podle věku, počtu závislých dětí a věku nejmladšího dítěte
soubor ve formátu .xls 19 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví a věku
soubor ve formátu .xls 20 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle socioprofesních skupin a pohlaví
soubor ve formátu .xls 21 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle školního vzdělání
soubor ve formátu .xls 22a Obyvatelstvo podle národnosti, věku, školního vzdělání, společenských skupin a ekonomické aktivity
soubor ve formátu .xls 22b Složení obyvatelstva podle národnosti, věku školního vzdělání, společenských skupin a ekonomické aktivity
soubor ve formátu .xls 23 Cenzové domácnosti podle typů a počtu členů
soubor ve formátu .xls 24 Cenzové domácnosti podle typů a způsobu bydlení
soubor ve formátu .xls 25 Cenzové domácnosti podle typů a počtu dětí
soubor ve formátu .xls 26 Složení cenzových rodinných domácností podle počtu závislých dětí a věku žen
soubor ve formátu .xls 27 Neúplné rodinné, vícečlenné nerodinné a domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a věku osoby v čele cenzové domácnosti
soubor ve formátu .xls 28 Cenzové domácnosti bydlící v bytech podle typů a způsobu bydlení
soubor ve formátu .xls 29a Hospodařící domácnosti podle počtu členů a soužití cenzových domácností
soubor ve formátu .xls 29b Hospodařící domácnosti podle počtu ekonomicky činných a závislých osob
soubor ve formátu .xls 29c Hospodařící domácnosti podle sociálních skupin
soubor ve formátu .xls 30 Vybavení bytových domácností a jejich rekreační možnosti
soubor ve formátu .xls 31 Domovní a bytový fond
soubor ve formátu .xls 32 Plocha, obytné místnosti a obsazení trvale obydlených bytů
soubor ve formátu .xls 33 Trvale obydlené domy a byty podle stáří a druhu budovy a velikosti bytů
soubor ve formátu .xls 34 Velikost a technické vybavení trvale obydlených domů
soubor ve formátu .xls 35 Trvale obydlené domy a byty podle druhu budovy a materiálu nosných zdí
soubor ve formátu .xls 36 Vlastnictví trvale obydlených domů
soubor ve formátu .xls 37 Trvale obydlené byty, bydlící osoby a censové domácnosti podle druhu budovy a kategorie bytu
soubor ve formátu .xls 38 Trvale obydlené byty podle kategorií a velikosti bytu a podle druhu budovy
soubor ve formátu .xls 39 Trvale obydlené byty podle druhu budovy a úrovně vybavení
soubor ve formátu .xls 40 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a kategorie a podle druhu budovy
soubor ve formátu .xls 41 Trvale obydlené byty podle společenské skupiny uživatele, druhu domu, velikosti a kategorie bytu a právního důvodu užívání bytu
soubor ve formátu .xls 42 Trvale obydlené byty podle druhu budovy, velikosti bytu a složení bytové domácnosti
soubor ve formátu .xls 43 Trvale obydlené byty podle průměrné obytné plochy na osobu a podle druhu budovy a bytu
soubor ve formátu .xls 44 Trvale obydlené byty podle průměrného počtu osob na 1 obytnou místnost s plochou 4 m2 a větší podle druhu budovy a bytu
soubor ve formátu .xls 46 Neobydlené a občas obydlené domy a byty v nich
soubor ve formátu .xls 47 Neobydlené a občas obydlené byty v trvale obydlených domech
soubor ve formátu .xls 48 Dojížďka ekonomicky aktivních osob do zaměstnání přes hranice krajů
soubor ve formátu .xls 49 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstnání
soubor ve formátu .xls 50 Ženy podle věkových skupin, rodinného stavu a počtu všech živě narozených dětí
soubor ve formátu .xls 51 Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí z nynějšího manželství podle věku a pořadí manželství, a prvně provdané podle délky trvání manželství
soubor ve formátu .xls 52 Úplné rodinné domácnosti podle vzájemného věku partnerů
soubor ve formátu .xls 53 Úplné rodinné domácnosti podle vzájemné příslušnosti partnerů k socioprofesionální skupině
soubor ve formátu .xls 54a Úplné rodinné domácnosti podle vzájemné úrovně vzdělání partnerů
soubor ve formátu .xls 54b Složení úplných rodinných domácností podle vzájemné úrovně vzdělání partnerů
soubor ve formátu .xls 55a Úplné rodinné domácnosti podle národnosti partnerů
soubor ve formátu .xls 55b Charakteristiky homogenity národnosti partnerů
soubor ve formátu .xls 56 Populační prognóza ČSR (včetně migrace)
soubor ve formátu .xls 57a Populační prognóza ČSR podle krajů (včetně migrace)
soubor ve formátu .xls 57b Prognóza počtu dětí a 15 letého dorostu podle krajů do roku 1990 (včetně migrace)
soubor ve formátu .xls 58 Rozloha a hustota obyvatelstva, rozdělení obcí podle velikostních skupin, podíly obyvatelstva podle velikosti obcí, střediskové obce a města, podle okresů
soubor ve formátu .xls 59 Obyvatelstvo a jeho přírůstky, věkové složení, poměr pohlaví, průměrný věk a národnostní složení, podle okresů
soubor ve formátu .xls 60 Sociální složení obyvatelstva, podíl obyvatel s vyšším vzděláním, ekonomicky aktivní osoby podle odvětví, podle okresů
soubor ve formátu .xls 61 Přírůstky ekonomicky aktivních osob, ukazatelé ekonomické aktivity, dojížďka ekonomicky aktivních osob do zaměstnání, podle okresů
soubor ve formátu .xls 62 Počty a přírůstky hospodařících a cenzových domácností, jejich průměrné velikosti a složení podle okresů
soubor ve formátu .xls 63 Počty a přírůstky trvale obydlených domů a bytů a složení bytů podle způsobu užívání a období výstavby, podle okresů
soubor ve formátu .xls 64 Složení trvale obydlených bytů podle velikosti a vybavení, průměrné velikosti bytů a průměrné úrovně bydlení, podle okresů
soubor ve formátu .xls 65 Hlavní výsledky sčítání za města – střediska obvodního významu a nad 10 tis, obyv. – obyvatelstvo a jeho složení
soubor ve formátu .xls 66 Hlavní výsledky sčítání za města – střediska obvodního významu a nad 10 tis. obyv. – dojížďka do zaměstnání a domácnosti
soubor ve formátu .xls 67 Hlavní výsledky sčítání za města – střediska obvodního významu a nad 10 tis. obyv. – domovní a bytový fond, úroveň bydlení