Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcích

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2000 o počtu mužů a žen  s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za obce České republiky.

Metodické poznámky

Úhrn údajů za muže a ženy odpovídá údajů za obyvatelstvco celkem.

Všechny údaje jsou uvedeny v osobách.

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel, pohlaví a věk), časového (referenční období, v této stav k 31. 12.) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

stapro_kod

kód statistické proměnné

V této DS pouze kód 2406 pro Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

pohlavi_cis

číselník pro pohlaví

pohlavi_kod

kód pohlaví

v případě, že údaj není vyplněn, jedná se o osoby celkem (úhrn mužů a žen)

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

pro obce se jedná o číselník 43

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

rok

rok referenčního období ve formátu RRRR

casref_do

 referenční období  - ve formátu RRRR-MM-DD

V této DS stav k 31.12.  

pohlavi_text

text pro pohlaví

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://vdb.czso.cz/pll/eweb/stapro.csv

stapro_kod

TEXT

2406

Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

 

Pohlaví – kód číselníku ČSÚ 102

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje podle stavu k 31. 12. příslušného roku.