Dokumentace datové sady (DS)

(Aktualizováno ke dni 24. 3. 2023)

 

Název DS:

Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby

 

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby na lesních pozemcích v České republice od roku 2000.

 

Metodické poznámky

V datové sadě jsou údaje o těžbě dřeva na lesních pozemcích, veškeré údaje v krychlových metrech bez kůry.

 

Těžba dřeva zahrnuje vytěžené dřevo - hmotu hroubí a část nehroubí (nezahrnuje těžební zbytky), včetně těžby v tzv. samovýrobě. Hroubí zahrnuje dřevní hmotu nadzemní části stromu v průměru od 7 cm s kůrou. Započítává se dříví získané z těžebních i pěstebních zásahů, vč. těžby nahodilé.

 

Nahodilá těžba dřeva zahrnuje údaje za nahodilé těžby a kalamity všeho druhu (abiotické a biotické příčiny). Do celkového rozsahu se zahrnují též souše, ojedinělé polomy, vývraty, veškerá lapáková hmota položená za účelem zachycení kůrovců a jedinci, ve kterých zimuje škodlivý hmyz (kůrovci apod.). Nahodilá těžba dřeva (zpracovaná) představuje množství zpracovaného dřeva v rámci nahodilé těžby.

Zdrojem dat je Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví (Les 8-01).

 

Poznámky k agregacím

Datová sada obsahuje údaje za Českou republiku.

Úhrn těžby jehličnatých a listnatých dřevin odpovídá úhrnu těžby celkem.

Úhrn druhů dřevin listnatých odpovídá úhrnu listnatých dřevin celkem.

Úhrn druhů dřevin jehličnatých odpovídá úhrnu jehličnatých dřevin celkem.

Nahodilá těžba dřeva je částí celkové těžby dřeva.

Úhrn těžby nahodilé těžby podle příčin odpovídá úhrnu nahodilé těžby celkem.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem " (uvozovky), oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná a další dimenze), časového (referenční období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu,

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této datové sadě:

5966 Vytěžené dřevo bez kůry

dd_cis

kód číselníku druhu dřevin

v datové sadě použity číselník 202 a 203,

pokud je prázdný, jedná se o úhrn za všechny druhy dřevin

dd_kod

kód položky z  číselníku  pro druh dřevin

pokud je prázdný, jedná se o úhrn za všechny druhy dřevin

druhtez_cis

kód číselníku pro druh činnosti na pozemku (lesním)

v datové sadě použit číselník 199,

pokud je prázdný, jedná se o těžbu dřeva včetně nahodilé

druhtez_kod

kód položky číselníku druh činnosti na pozemku (lesním)

kód 22 znamená nahodilou těžbu dřeva,

pokud je prázdný, jedná se o těžbu dřeva včetně nahodilé

prictez_cis

kód číselníku pro příčinu nahodilé těžby dřeva

použit číselník 206,

pokud je prázdný, jedná se o údaje bez ohledu na příčinu těžby

prictez_kod

kód položky číselníku pro příčinu nahodilé těžby dřeva

pokud je prázdný, jedná se o údaje bez ohledu na příčinu těžby

rok

rok referenčního období

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

97 – stát

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

19 – Česká republika

dd_txt

text položky z  číselníku  pro druh dřevin

pokud je prázdný, jedná se o úhrn za všechny druhy dřevin

druhtez_txt

text položky číselníku druh činnosti na pozemku (lesním)

pokud je prázdný, jedná se o těžbu dřeva včetně nahodilé

prictez_txt

text položky číselníku pro příčinu nahodilé těžby dřeva

pokud je prázdný, jedná se o údaje bez ohledu na příčinu těžby

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

5966

Vytěžené dřevo bez kůry

 

Číselník pro druh činnosti prováděné na pozemku – kód číselníku ČSÚ 199

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=199&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=199&typdat=0&cisjaz=203&format=0

cis

kod

TEXT

199

22

Nahodilá těžba dřeva

 

 

Číselník pro příčiny nahodilé těžby dřeva – kód číselníku ČSÚ 206

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=206&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=206&typdat=0&cisjaz=203&format=0

prictez_cis

prictez_kod

prictez_txt

206

1

Živelní příčina

206

2

Exhalační příčina

206

3

Hmyzová příčina

206

9

Příčina jiná než živelní, exhalační a hmyzová

 

Číselníky pro druhy dřevin

Druh lesní dřeviny - kód číselníku ČSÚ 202

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=202&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=202&typdat=0&cisjaz=203&format=0

Druh lesní dřeviny – agregace -  kód číselníku ČSÚ 203

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=203&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=203&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

V datové sadě použity tyto položky

dd_cis

dd_kod

dd_txt

202

8

Modřín

202

10

Ostatní jehličnaté dřeviny (data od roku 2019)

202

14

Buk

202

16

Javor

202

17

Jasan

202

20

Bříza

202

21

Olše

202

22

Lípa

203

1

Jehličnaté dřeviny

203

2

Listnaté dřeviny

203

11

Smrk, jedle, douglaska

203

12

Borovice (data do roku 2018)

203

13

Kosodřevina a ostatní jehličnaté dřeviny (data do roku 2018)

203

14

Borovice a kosodřevina (data od roku 2019)

203

21

Dub

203

22

Topol, vrba, osika

203

23

Habr, jilm, akát a ostatní listnaté dřeviny

 

 

Časové vymezení

V datové sadě jsou roční údaje. Časová řada začíná rokem 2000.