Dokumentace datové sady (DS)

(Aktualizováno ke dni 22. 3. 2023)

Název DS:

Regionální účty za regiony soudržnosti a kraje

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu vybraných statistických údajů regionálních účtů za regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3). Ve výběru jsou údaje o hrubém domácím produktu v absolutní výši, porovnání s předchozím rokem i v porovnání s rokem 1995. Navíc je uveden i přepočet na 1 obyvatele. Uvedeny jsou ještě některé další údaje – hrubá přidaná hodnota, tvorba hrubého fixního kapitálu, čistý disponibilní důchod domácností. Časová rada obsahuje roční údaje od roku 1995.

Metodické poznámky

Regionální účty, nejvýznamnější zdroj regionálních makroekonomických ukazatelů, jsou regionální obdobou národních účtů. Vycházejí z ročních národních účtů sestavených pro Českou republiku, metodicky odpovídají Evropskému systému účtů (ESA 2010) a důsledně dodržují pravidla a doporučení platná pro členské země Evropské unie, tzn., že jsou s nimi srovnatelné - harmonizované.

V souladu s metodikou ESA 2010 jsou ukazatele zjišťovány pracovištní metodou, to znamená, že ukazatele za podniky jsou alokovány do regionů podle skutečného místa působení jednotky. Hrubá přidaná hodnota za multi-regionální organizace je alokována na základě mezd vyplácených v jednotlivých krajích. Ukazatele účtů domácností se vztahují k místu bydliště domácností.

 

Hrubý domácí produkt (HDP) je klíčovým ukazatelem vývoje ekonomiky. Představuje souhrn přidaných hodnot jednotlivých institucionálních sektorů nebo jednotlivých odvětví v činnostech považovaných dle ESA za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy) a čistých daní na produkty (je tedy vyjádřen v kupních cenách). Z hlediska užití je HDP roven souhrnu konečné spotřeby (domácností, vlády a neziskových organizací sloužících domácnostem), tvorby hrubého kapitálu (fixního kapitálu a salda zásob a čistého pořízení cenností) a salda zahraničního obchodu.

 

Hrubá přidaná hodnota (HPH) představuje souhrn přidaných hodnot jednotlivých odvětví (tj. HDP bez čistých daní na  produkty, jež nelze rozdělit mezi jednotlivá odvětví). Odvětvová struktura je uspořádána podle klasifikace CZ-NACE, která je obsahově shodná s evropskou klasifikací NACE Rev. 2.

 

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) obsahuje hodnotu pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku (koupeného, bezúplatně převzatého nebo vyrobeného ve vlastní režii), sníženou o hodnotu jeho prodeje a hodnotu majetku předaného bezúplatně. Patří sem i pořízení formou finančního leasingu. Cílem pořízení je vždy využívat tento investiční majetek při produktivní činnosti, včetně bydlení v obydlí jeho vlastníka. Fixním kapitálem jsou pouze aktiva používaná ve výrobě po dobu delší než jeden rok. Patří sem rovněž např. předměty pro vojenské účely, výdaje na výzkum a vývoj apod.

 

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) představuje částku, kterou mohou domácnosti věnovat na konečnou spotřebu, na úspory ve formě finančních aktiv a na akumulaci hmotných a nehmotných aktiv. Disponibilní důchod je výsledkem tvorby a rozdělení důchodů a je bilanční položkou účtu druhotného rozdělení důchodů. Pro potřeby mezinárodního srovnání jsou vybrané ukazatele přepočteny do měnové jednotky euro a do standardu kupní síly PPS (Purchasing Power Standard), a to dle koeficientů vydávaných Evropským statistickým úřadem (Eurostat).

 

Regionální makroekonomické ukazatele jsou revidovány v souladu s revizemi ročních národních účtů

 

Další informace na stránkách ČSÚ - http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání a územního (území). 

 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

vuk

kód výstupního ukazatele

výstupní ukazatel vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje, zejména statistický pojem a funkci, a dále některá upřesnění, zahrnuje rovněž měřicí jednotku

vuk_txt

název výstupního ukazatel

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

regiony soudržnosti mají kód 99, kraje kód 100

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Prozatím mimo SMS je pouze seznam výstupních ukazatelů (VUK).

V datové sadě jsou použity:

Seznam výstupních ukazatelů (VUK)

VUK

TEXT

NUC0001

Hrubá přidaná hodnota (mil.Kč)

NUC0002

Hrubý domácí produkt (mil.Kč)

NUC0003

Hrubý domácí produkt na obyvatele (Kč)

NUC0004

Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, předchozí rok=100

NUC0005

Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, rok 1995=100

NUC0006

Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil.Kč)

NUC0007

Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele (Kč)

NUC0008

Čistý disponibilní důchod domácností (mil.Kč)

NUC0009

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (Kč)

 

Číselník regionů soudržnosti – kód číselníku ČSÚ 99

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=99&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=99&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje roční údaje ve formátu RRRR.