Dokumentace datové sady (DS)

(aktualizace 17. 5. 2022)

 

Název DS:

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení v České republice od roku 2012, a to informace o počtech zařízení, počtech pokojů, lůžek, případně míst pro stany a karavany. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony, jednotlivé obce a městské obvody (části) statutárních měst.

 

Metodické poznámky

 

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení

Informace o kapacitách se do roku 2007 získávaly z ročního statistického šetření v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu. Zjišťování bylo založeno na využívání Registru ubytovacích zařízení, výsledky se zpětně používají pro jeho aktualizaci. Do šetření byla zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně a vykazují stav k 31. prosinci nebo k poslednímu dni, kdy zařízení nabízelo ubytování v průběhu daného roku. Do roku 2002 (včetně) vykazovaly jednotky stav k 31. červenci daného roku. Publikovaná data jsou souhrnem zpracovaných údajů za předložené dotazníky a také údajů za ta hromadná ubytovací zařízení, od kterých nebyl získán vyplněný dotazník. V tomto případě byly použity informace o kapacitě z Registru ubytovacích zařízení, který je průběžně aktualizován z výsledků šetření a z dostupných informačních zdrojů. Od roku 2008 jsou zdrojem dotazníky o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (viz 1.2).

 

Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

Počet zařízení – počet hromadných ubytovacích zařízení (definice viz výše).

Počet pokojů – celkový počet pokojů sloužících pro cestovní ruch. Nezapočítávají se pokoje pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě sloužící pro ubytování zaměstnanců jiných podniků (déle než 1 rok).

Počet lůžek – celkový počet lůžek vyčleněných výhradně pro hosty. Zahrnují se jen lůžka sloužící pro cestovní ruch a nezahrnují se příležitostná lůžka.

Počet míst pro stany a karavany – počet stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsů a karavanů. Minimální průměrná čistá plocha pro stan a osobní automobil je 30 m2, pro obytný přívěs a osobní automobil nebo obytné motorové vozidlo je 60 m2.

Členění ukazatelů podle kategorie ubytovacích zařízení – se člení na: 01 hotely*****, 02 hotely****, 03 hotely***, 04 hotely**, 05 hotely*, 06 hotely garni, 07 penziony, 08 kempy, 09 chatové osady, 10 turistické ubytovny a 11 ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná.

Zpětné opravy a revize

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení se běžně zpětně nerevidují.


Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast statistiky cestovního ruchu je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu. Na základě tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat údaje o kapacitách a návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Ukazatele odpovídají mezinárodní metodice a jsou mezinárodně srovnatelné. Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních z důvodu dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje mohou být v dalším období v průběhu zpracování daného roku revidovány. Definitivní údaje jsou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího roku.


Ochrana důvěrných údajů

Z důvodů ochrany individuálních údajů nejsou u některých ukazatelů uvedeny jejich hodnoty, ve sloupci DUVERNOST je u takových údajů uveden text „duverny“.

 

Metodická poznámka k územnímu vymezení

Úhrn údajů za kraje, turistické regiony a turistické oblasti vždy odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn údajů za okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností odpovídají údajům za Českou republiku bez Prahy.

Úhrn údajů za správní obvody hlavního města Prahy odpovídají údajům za Prahu.

Úhrn údajů za kategorie ubytovacích zařízení se rovná údaji za kapacity HUZ celkem.

V případě, že se v daném území vyskytují důvěrné údaje, souhrn není roven celkovému číslu.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

duvernost

příznak důvěrnosti

veřejné údaje mají uveden text „verejny“,

důvěrné údaje „duverny“

stapro_kod

kód statistické proměnné

statistická proměnná vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje, zejména statistický pojem a funkci

kat_cis

číselník pro kategorii ubytovacího zařízení

kat_kod

kód kategorie ubytovacího zařízení

rok

referenční období  - ve formátu RRRR

rok, za který se kapacity šetřily

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

stát (Česká republika) má kód 97,

kraje kód 100,

okresy kód 101,

turistické oblasti 427,

turistické regiony 428

správní obvody ORP 65,

správní obvody Prahy 72,

obce 43,

městské části (obvody) 44,

turistické oblasti nečleněné 627 (od roku 2019)

turistické oblasti členěné 628 (od roku 2019)

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku,

údaje např. za ČR mají kód 19

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

stapro_txt

název statistické proměnné

kat_txt

název položky číselníku s kategorií ubytovacích zařízení

 

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

Kód ukazatele

Název

2658

Průměrný počet lůžek v ubytovacím zařízení k dispozici

2657

Průměrný počet pokojů v ubytovacím zařízení k dispozici

2662

Počet míst pro stany a karavany v ubytovacím zařízení

5457

Počet ubytovacích zařízení

 

Kategorie ubytovacího zařízení – kód číselníku ČSÚ 126 (jednotlivé kategorie) a 154 (agregace)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=126&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=126&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=154&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=154&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

kat_cis

kat_kod

kat_text

126

01

Hotel *****

126

02

Hotel, motel, botel ****

126

03

Hotel, motel, botel ***

126

04

Hotel, motel, botel **

126

05

Hotel, motel, botel *

126

06

Hotel garni

126

07

Penzion

126

08

Kemp

126

09

Chatová osada

126

10

Turistická ubytovna

126

11

Ostatní hromadné ubytovací zařízení (splňující kapacitní ukazatele)

154

1

Hromadná ubytovací zařízení

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník správních obvodů Prahy – kód číselníku ČSÚ 72

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2

 

Číselník turistických regionů – kód číselníku ČSÚ 428

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=428&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=428&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník turistických oblastí – kód číselníku ČSÚ 427 (použit u dat do roku 2018)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník městských obvodů (částí) – kód číselníku ČSÚ 44

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost městské části/obvodu do obce (vazba mezi číselníky 44 a 43)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=1&cisvaz=43_35&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=44_35&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost obce do správního obvodu ORP (vazba mezi číselníky 43 a 65)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=65_1182&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43_1182&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost obce do okresů (vazba mezi číselníky 43 a 101) XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=101_333&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost obce do turistických oblastí (vazba mezi číselníky 43 a 427)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=427_1552&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=1&cisvaz=43_1552&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost správního obvodu ORP do kraje (vazba mezi číselníky 65 a 100)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=100_398&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Příslušnost turistických oblastí do turistických regionů (vazba mezi číselníky 427 a 428)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=427&typdat=1&cisvaz=428_1550&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=428&typdat=1&cisvaz=427_1550&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník turistických oblastí nečleněných – kód číselníku ČSÚ 627 (použit u dat od roku 2019)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=627&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=627&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Číselník turistických oblastí členěných – kód číselníku ČSÚ 628 (použit u dat od roku 2019)

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=628&typdat=0&cisjaz=203&format=0

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=628&typdat=0&cisjaz=203&format=2&separator=%2C

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje časovou řadu ročních údajů od roku 2012.