Dokumentace datové sady (DS)

(aktualizováno 23. 3. 2021)

 

Název DS: Indexy tržeb v odvětví maloobchodu, dopravy a služeb

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje měsíční časovou řadu indexů tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží v odvětví maloobchodu, ubytování a stravování, dopravy, informačních a komunikačních činností, a v odvětví služeb v České republice od roku 2000 (s výjimkou informačních a komunikačních činností – ty od roku 2005).

 

Metodické poznámky

Index tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index) nebo průměrné období bazického roku (bazický index).

Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.

Výpočet indexů:

Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Sčítáním nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých měsících se získají vyšší agregace CZ-NACE, z nichž se vypočtou meziroční indexy tržeb ve stálých cenách. V bazickém roce platí, že součet měsíčních tržeb agregovaných CZ-NACE v běžných cenách se rovná součtu jejich tržeb ve stálých cenách. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2015.

Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter (například maloobchod v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin apod.). Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční vývoj. Při zveřejnění očištěných časových řad dochází ke zpětnému přepočtu dat za předchozích 14 měsíců. S revizí roku dochází ke změně modelu očišťování a tudíž i k přepočtu celé časové řady.

Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace JDEMETRA+, verze 2.1.0. Aplikována je tzv. nepřímá metoda, kdy sezónní očištění probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

Podrobnější informace je možné získat v metodice maloobchodu nebo pro ostatní odvětví v metodice služeb.

 

Poznámka k obsahu datové sady

Údaje jsou zveřejňovány v běžných cenách a ve stálých cenách, za dva typy indexů (bazický k průměru roku 2015 a meziroční). Co se týká sezónního očištění, jsou publikovány údaje neočištěné, očištěné o kalendářní vlivy a sezónně očištěné údaje. Údaje jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo a vyjádřené v procentech. 

 

Údaje jsou k dispozici za různé úrovně odvětvové klasifikace CZ-NACE.

 

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování SP 1-12 prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování, oprav chybně vykázaných dat a aktualizovaných administrativních dat. Se zpracováním každého měsíce (s výjimkou ledna) je prováděna revize dat za předchozí měsíc např. se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. Definitivní údaje jsou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v březnu následujícího roku.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (sledované období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu, v této datové sadě vyjadřuje cenu v Kč na 2 desetinná místa

stapro_kod

kód statistické proměnné

casz_cis

kód číselníku pro základní období (typ indexu)

v celé datové sadě použit číselník 7626

casz_kod

kód rozlišující základní období (typ indexu)

C - meziroční (proti stejnému měsíci předchozího roku)

Z - bazický index (proti průměru v roce 2015)

cznace_cis

kód číselníku odvětví

použity různé úrovně klasifikace, ale také agregace některých odvětví – dále viz část Referenční údaje

cznace_kod

kód položky z číselníku odvětví

 

oceneni_cis

kód číselníku ocenění

využívá se číselník 7603,

pokud není uveden, jedná se o běžné ceny

oceneni_kod

kód položky z číselníku ocenění

P – stálé ceny,

pokud není uveden, jedná se o běžné ceny

ocisteni_cis

kód číselníku pro metodu očištění

v datové sadě se využívá číselník 7604,

pokud není vyplněn, jedná se o neočištěné údaje

ocisteni_kod

kód položky číselníku pro metodu očištění

O - sezónně očištěno, včetně očištění o kalendářní vlivy,

P - očištěno o kalendářní vlivy, není očištěno o sezónní vlivy,

pokud není vyplněn, jedná se o neočištěné údaje

mesic

měsíc (součást referenčního období)

 

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

mesicz

měsíc  (součást bazického období)

ve formátu MM, u bazických indexů není vyplněn (jedná se o průměr za všechny měsíce bazického roku)

rokz

rok (součást bazického období)

ve formátu RRRR

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

casz_text

text položky číselníku pro základní období (typ indexu)

cznace_txt

text vyjadřující odvětví

 

oceneni_txt

text vyjadřující ocenění

 

ocisteni_txt

text vyjadřující metodu očištění

 

 

Použité číselníky a referenční údaje

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

Kod

TEXT

1007

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží

 

Číselníky pro odvětví

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – agregace – kód číselníku ČSÚ 5724

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5724&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 1 – Sekce – kód číselníku ČSÚ 5103

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5103&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 2 – Oddíl – kód číselníku ČSÚ 5104

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5104&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 3 – Skupina – kód číselníku ČSÚ 5105

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5105&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – úroveň 4 – Třída – kód číselníku ČSÚ 5106

 http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5106&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

   

číselník

položka

význam položky

5103

H

Doprava a skladování (CZ-NACE H)

5103

I

Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE I)

5103

J

Informační a komunikační činnosti (CZ-NACE J)

5103

N

Administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE N)

5104

45

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45)

5104

47

Maloobchod, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47)

5104

49

Pozemní a potrubní doprava (CZ-NACE 49)

5104

50

Vodní doprava (CZ-NACE 50)

5104

51

Letecká doprava (CZ-NACE 51)

5104

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (CZ-NACE 52)

5104

53

Poštovní a kurýrní činnosti (CZ-NACE 53)

5104

55

Ubytování (CZ-NACE 55)

5104

56

Stravování a pohostinství (CZ-NACE 56)

5104

58

Vydavatelské činnosti (CZ-NACE 58)

5104

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE 59)

5104

60

Tvorba programů a vysílání (CZ-NACE 60)

5104

61

Telekomunikační činnosti (CZ-NACE 61)

5104

62

Činnosti v oblasti informačních technologií (CZ-NACE 62)

5104

63

Informační činnosti (CZ-NACE 63)

5104

68

Činnosti v oblasti nemovitostí (CZ-NACE 68)

5104

69

Právní a účetnické činnosti (CZ-NACE 69)

5104

70

Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení (CZ-NACE 70)

5104

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (CZ-NACE 71)

5104

73

Reklama a průzkum trhu (CZ-NACE 73)

5104

74

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE 74)

5104

77

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (CZ-NACE 77)

5104

78

Činnosti související se zaměstnáním (CZ-NACE 78)

5104

79

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (CZ-NACE 79)

5104

80

Bezpečnostní a pátrací činnosti (CZ-NACE 80)

5104

81

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (CZ-NACE 81)

5104

82

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (CZ-NACE 82)

5105

471

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.1)

5105

472

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.2)

5105

473

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.3)

5105

474

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.4)

5105

475

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.5)

5105

476

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.6)

5105

477

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.7)

5105

478

Maloobchod ve stáncích a na trzích (CZ-NACE 47.8)

5105

479

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy (CZ-NACE 47.9)

5105

451

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů (CZ-NACE 45.1)

5105

452

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů (CZ-NACE 45.2)

5105

453

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

(CZ-NACE 45.3)

5105

454

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství (CZ-NACE 45.4)

5105

702

Poradenství v oblasti řízení (CZ-NACE 70.2)

5105

812

Úklidové činnosti (CZ-NACE 81.2)

5106

4711

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.11)

5106

4719

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách (CZ-NACE 47.19)

5106

4775

Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky (CZ-NACE 47.75)

5724

45450001

Obchod s motorovými vozidly; obchod, opravy a údržba motocyklů (CZ-NACE 45.1 + 45.3 + 45.4)

5724

45470001

Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45 + 47)

5724

45470002

Obchod, opravy a údržba motorových vozidel a maloobchodní prodej pohonných hmot (CZ-NACE 45 + 47.3)

5724

47470001

Maloobchod s potravinami (CZ-NACE 47.11 + 47.2)

5724

47470002

Maloobchod s nepotravinářským zbožím (CZ-NACE 47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9)

5724

47470003

Maloobchod kromě maloobchodního prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47.1 + 47.2 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9)

5724

47470004

Maloobchod s oděvy a maloobchod s obuví a koženými výrobky (CZ-NACE 47.71 + 47.72)

5724

47470005

Maloobchod s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím ve specializ. prodejnách (CZ-NACE 47.73 + 47.74)

5724

49820001

Služby celkem (CZ-NACE H + I + J + L + M + N)

5724

69700001

Právní a účetnické činnosti a poradenství v oblasti řízení (CZ-NACE 69 + 70.2)

5724

69740001

Profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE 69 + 70 + 71 + 73 + 74)

 

Číselník Určení základního období – kód číselníku ČSÚ 7626

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5584&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Specifikace cenové hladiny – kód číselníku ČSÚ 7603

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7603&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Sezónní a jiná očištění – základní – kód číselníku ČSÚ 7604

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7604&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje měsíční údaje, rok a měsíc sledovaného období jsou uvedeny v samostatných sloupcích, je uveden rovněž měsíc a rok bazického období, ke kterému se sledované údaje vztahují.

Časová řada začíná lednem 2000 popř. lednem 2005.