Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Statistická data pro územně analytické podklady

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje vybrané statistické údaje pro tzv. územně analytické podklady (ÚAP) za obce České republiky. ČSÚ data aktualizuje každý rok  k 30. 6.

 

Metodické poznámky

ÚAP jsou podle stavebního zákona 183/2006 Sb. (a následných novelizací) nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území a zpracovávat tzv. rozbor udržitelného rozvoje území, a to na úrovni správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) a také na úrovni krajů. ČSÚ poskytuje pro ÚAP výběr dat, která má k dispozici.

 

Podrobné metodické vysvětlivky jsou k dispozici na webu ČSÚ (soubor Jevy a ukazatele): https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady

 

Statistické údaje této datové sady je možné získat i na stránkách VDB

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf;?page=statistiky#katalog=31716

 

Vedle identifikace obce, za kterou byl sledovaný jev zjištěn, je v datové sadě uvedena i příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP).

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel, časového  a územního.

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

vuk_id

kód výstupního ukazatele

výstupní ukazatel vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje, zejména statistický pojem a funkci, a dále některá upřesnění, zahrnuje rovněž měřicí jednotku

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

pro obce se jedná o číselník 43

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku (obce)

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území  (obce)

prislorp_kod

kód položky pro příslušnost obce do SO ORP

pro SO ORP se využívají položky číselníku 65

prislorp_txt

text položky pro příslušnost obce do SO ORP

 

vuk_txt

název výstupního ukazatele (VUK)

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Pro vymezení základní ukazatelů byl využit číselníku výstupních ukazatelů (VUK), který prozatím není součástí SMS-KLAS.

 

V datové sadě jsou použity:

 

Seznam použitých výstupních ukazatelů (VUK)

vuk_id

vuk_txt

CRU0001

Počet hromadných ubytovacích zařízení

CRU0003

Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních

DEM0001

Migrační saldo

DEM0007

Živě narození

DEM0008

Zemřelí

DEM0009

Přistěhovalí

DEM0010

Vystěhovalí

DEM0011

Přirozený přírůstek

DEM0012

Celkový přírůstek

DEM0026

Počet obyvatel

DEM0027

Počet obyvatel ve věku do 15 let

DEM0028

Počet obyvatel ve věku 15 až 64 let

DEM0029

Počet obyvatel nad 65 let

DEM0038

Průměrný věk

DEM0045

Index stáří (%)

FIN0006

Daňové příjmy rozpočtu obce (tis. Kč)

NEZ0001

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní

NEZ0004

Podíl nezaměstnaných osob (%)

NEZ0007

Uchazeči o zaměstnání

NEZ0008

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP – absolventi

NEZ0009

Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

STA0001

Počet dokončených bytů

STA0006

Počet dokončených bytů v rodinných domech

UZE0002

Celková výměra (v hektarech)

UZE0004

Orná půda (v hektarech)

UZE0005

Chmelnice (v hektarech)

UZE0006

Vinice (v hektarech)

UZE0007

Zahrady (v hektarech)

UZE0008

Ovocné sady (v hektarech)

UZE0009

Trvalé travní porosty (v hektarech)

UZE0010

Zemědělská půda (v hektarech)

UZE0011

Lesní půda (v hektarech)

UZE0012

Vodní plochy (v hektarech)

UZE0013

Zastavěné plochy (v hektarech)

UZE0014

Ostatní plochy (v hektarech)

UZE0016

Počet částí obce

UZE0017

Počet katastrálních území

UZE0018

Počet základních sídelních jednotek

UZE0019

Nezemědělská půda (v hektarech)

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za referenční rok.  Některé ukazatele představují stav k 31.12. (např. počet obyvatel, výměra), ostatní údaje za celý rok (např. přistěhovalí apod.).