Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Hosté a přenocování v hotelích podle zemí

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hotelích v České republice podle země trvalého pobytu turisty. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku a jsou zveřejňovány měsíčně.  

Metodické poznámky

Hotel – ubytovací zařízení vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací, každodenní úklid a stlaní lůžek). Hotely se člení do pěti tříd na základě jejich vybavení a označují se hvězdičkami. Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stavování (nejméně snídaně).

 

Počet turistů (hostů) – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí. Host může použít služeb ubytovacího zařízení z důvodu dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. V rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniku (odborových svazu) se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných důvodu, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniku (např. členy odborových svazů), jejich rodinné příslušníky nebo osoby k podnikům cizí. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání, či řádného studia (pokud doba jeho trvání překročí 1 rok).

Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních ve sledovaném období. Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Do roku 2002 (včetně) byla hromadná ubytovací zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30-ti % výběru z Registru ubytovacích zařízení. Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně. Šetření je rozděleno na měsíční šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky, a čtvrtletní šetření obsahující zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

Průměrný počet přenocování – lze vypočítat jako podíl počtu přenocování a počtu hostů.

Zpětné opravy a revize

Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hotelích z důvodu dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje prvních dvou měsíců daného čtvrtletí jsou revidovány vždy po zpracování třetího měsíce v daném čtvrtletí. Definitivní údaje za celý kalendářní rok jsou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího roku.


Ochrana důvěrných údajů

U této datové sady se nepředpokládá nutnost ochrany důvěrných údajů.

Metodická poznámka k územnímu vymezení

Úhrn údajů za rezidenty a nerezidenty tvoří úhrny hosté (přenocování) celkem.

Úhrn údajů za jednotlivé země (s výjimkou Česka) se rovná údaji za nerezidenty.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období – měsíc a rok) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

duvernost

příznak důvěrnosti

veřejné údaje mají uveden text „verejny“,

důvěrné údaje „duverny“

stapro_kod

kód statistické proměnné

2654 – počet turistů,

2655 – počet přenocování,

5443 – průměrný počet přenocování

stapro_txt

název statistické proměnné

kat_cis

kód číselníku pro kategorii ubytovacího zařízení

v datové sadě pouze 154

kat_kod

kód kategorie ubytovacího zařízení

9 – hotely (úhrn za všechny kategorie hotelů)

uzemiz_cis

číselník pro zemi původu, odkud hosté přicestovali

pro úhrn není vyplněno,

pro rezidenty (Česko) a jednotlivé země se používá číselník 86,

pro nerezidenty a agregace zemí číselník 5898

uzemiz_kod

kód země původu, ze které hosté přicestovali

pro úhrn není vyplněno,

pro rezidenty (Česko) se používá kód 203,

pro nerezidenty kód 17,

pro jednotlivé země pak přehled kódů v části referenční údaje

uzemiz_txt

text položky číselníku zemí

název země původu turisty

rok

referenční období  - ve formátu RRRR

rok, za který se návštěvnost šetřila

mesic

referenční období – ve formátu MM

měsíc, za který se návštěvnost šetřila

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

stát (Česká republika) má kód 97

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku,

údaje za ČR mají kód 19

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

stapro_kod

TEXT

2654

Počet hostů (turistů)

2655

Počet přenocování hostů (turistů)

5443

Průměrný počet přenocování (turistů)

 

Kategorie ubytovacího zařízení – kód číselníku SMS 154

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=154&typdat=0&cisjaz=203&format=0

kat

_cis

kat

_kod

TEXT

154

9

Hotely

 

Země původu

kód číselníku ČSÚ 86 – Číselník zemí (CZEM)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=86&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

kód číselníku ČSÚ 5898 – Číselník zemí – agregace

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5898&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

uzemiz_cis

uzemiz_kod

TEXT

86

203

rezidenti (Česká republika)

5898

17

nerezidenti (svět bez České republiky)

86

056

Belgie

86

100

Bulharsko

86

208

Dánsko

86

233

Estonsko

86

246

Finsko

86

250

Francie

86

191

Chorvatsko

86

372

Irsko

86

352

Island

86

380

Itálie

86

196

Kypr

86

440

 

Litva

86

428

Lotyšsko

86

442

Lucembursko

86

438

Lichtenštejnsko

86

348

Maďarsko

86

470

Malta

86

276

Německo

86

528

Nizozemsko

86

578

Norsko

86

616

Polsko

86

620

Portugalsko

86

040

Rakousko

86

642

Rumunsko

86

643

Rusko

86

300

Řecko

86

703

Slovensko

86

705

Slovinsko

86

826

Spojené království

5898

 18

Srbsko a Černá Hora

86

724

Španělsko

86

752

Švédsko

86

756

Švýcarsko

86

792

Turecko

86

804

Ukrajina

5898

 12

Ostatní evropské země

86

124

Kanada

86

840

Spojené státy americké

86

076

Brazílie

86

484

Mexiko

5898

 14

Ostatní americké země

86

156

Čína

86

356

Indie

86

376

Izrael

86

392

Japonsko

86

410

Jižní Korea

86

158

Tchaj-wan (čínská provincie)

86

682

Saúdská Arábie

86

784

Spojené arabské emiráty

5898

 15

Ostatní asijské země

86

710

Jihoafrická republika

5898

 13

Ostatní africké země

86

036

Austrálie

86

554

Nový Zéland

5898

16

 

Oceánie

 

 

celkem (úhrn rezidenti a nerezidenti)

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje časovou řadu měsíčních údajů od roku 2018.