Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Stavební povolení

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o počtu stavebních povolení a orientační hodnotě staveb podle krajů České republiky od roku 2005. K dispozici jsou údaje za stavby celkem, bytové a nebytové budovy, do roku 2019 stavby na ochranu životního prostředí a ostatní typy staveb, od roku 2020 inženýrské stavby. Časová řada obsahuje kumulativní údaje od počátku příslušného roku do konce sledovaného měsíce.

 

Metodické poznámky

Zdrojem statistických údajů je měsíční zjišťování STAV 2-12.

Stavebním povolením se rozumí celkový počet stavebních povolení (včetně společných), stavebních ohlášení, staveb povolených na podkladě veřejnoprávní smlouvy a staveb ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem, které byly ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydány a evidovány příslušným stavebním úřadem.

Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu.

Nová výstavba představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo bez ohledu na to, zda už bylo dříve zastavěné a bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání.

Změnami dokončených staveb jsou:

-nástavby, jimiž se stavby zvyšují;

-přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou;

-stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (vestavby).

Budovou se rozumí nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

Bytové budovy jsou stavby, v nichž se alespoň polovina podlahové plochy používá pro obytné účely (např. rodinné domy a bytové domy).

 

Nebytové budovy jsou stavby, které se používají nebo jsou určeny k jiným účelům než obytné (např. výrobní prostory, haly, školy, zdravotnická zařízení, budovy pro obchod nebo administrativu).

 

Stavby týkající se ochrany životního prostředí (sledovány do konce roku 2019) jsou stavby k ochraně vody (s výjimkou podzemní); např. čistírny odpadních vod, kanalizační sítě včetně přípojek, septiky; k ochraně ovzduší a klimatu, např. plynovody včetně přípojek; k ekologickému nakládání s odpady, např. spalovny; k ochraně přírody a krajiny; k redukci vlivu fyzikálních faktorů; k ochraně půdy a podzemní vody.

Stavby - ostatní - kromě bytových a nebytových budov a staveb na ochranu životního prostředí (sledovány do konce roku 2019).

Inženýrské stavby jsou např. mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrická, hydromeliorace, hráze a nádrže na tocích, úpravy toků a kanály.

 

Poznámka k agregacím

Údaje za Českou republiku nemusí odpovídat součtu údajů za jednotlivé kraje. Rozdíl představují údaje speciálních stavebních úřadů.

 

Nejsou publikovány důvěrné údaje.

 

Úhrn počtu stavebních povolení a orientační hodnoty staveb na základě těchto povolení celkem odpovídá součtu za budovy celkem a stavby na ochranu životního prostředí a ostatních staveb nebo od roku 2020 součtu za budovy celkem a za inženýrské stavby.

Údaje za budovy celkem odpovídají součtu podle směru jejich výstavby (nová výstavba nebo změna dokončených staveb).

 

Pro údaje za budovy jsou zveřejněny i údaje za některé (ne všechny) druhy budovy (bytové, nebytové).

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

není uveden, pokud se jedná o důvěrný údaj

duvernost

příznak důvěrnosti

uvádí se, zda je údaj veřejný nebo důvěrný

stapro_kod

kód statistické proměnné

3030 – počet stavebních povolení,

3037 – orientační hodnota stavby

mj_cis

kód číselníku měřicích jednotek

v celé datové sadě použit číselník 78

mj_kod

kód položky z  číselníku  měřicích jednotek

99998 - počet (stavebních povolení),

00206 – miliony Kč (orientační hodnota staveb)

typstavby_cis

kód číselníku pro typ stavby

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechna stavební povolení

typstavby_kod

kód položky číselníku pro typ stavby

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechna stavební povolení

smer_cis

kód číselníku pro směr výstavby

2323 – použit pro novou výstavbu,

5747 – použit pro změny dokončených staveb,

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny směry výstavby

smer_kod

kód položky číselníku pro směr výstavby

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny směry výstavby

mesicod

měsíc počátku referenčního období

pro kumulaci od počátku roku se používá 1

mesicdo

měsíc konce referenčního období

 

rok

rok referenčního období

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

97 - Česká republika,

100 - kraje

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

v celé datové sadě použit kód 19 (Česká republika)

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

mj_txt

text položky číselníku pro měřicí jednotku

 

typstavby_txt

text položky z číselníku pro typ stavby

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechna stavební povolení

smer_txt

text položky číselníku pro směr výstavby

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny směry výstavby

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

3030

Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení

3037

Orientační hodnota stavby se stavebním ohlášením nebo povolením

 

Číselník měřicích jednotek – kód číselníku ČSÚ 78

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselníky pro typ staveb a směr výstavby

dimenze

Číselník

Položka

Text

typ stavby

5631

1

Budovy

typ stavby

5631

2

Inženýrské stavby

typ stavby

5632

11

Budovy bytové

typ stavby

5632

12

Budovy nebytové

typ stavby

5714

10

Stavba na ochranu životního prostředí

typ stavby

5714

20

Stavby - ostatní (kromě bytových a nebytových budov a staveb na ochranu životního prostředí)

směr výstavby

2323

20

nová výstavba

směr výstavby

5747

20

Změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy)

 

 

Číselník Stát – kód číselníku ČSÚ 97

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=97&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Kraj – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje měsíční údaje v kumulaci od počátku roku (tedy ne čisté měsíce), samostatně jsou uvedeny ve sloupcích měsíce počátku a konce sledovaného období a rok.

Časová řada začíná lednem 2005.

Údaje o stavbách na ochranu životního prostředí a za ostatní stavby jsou sledovány do konce roku 2019, od ledna 2020 se sledují údaje za inženýrské stavby.