Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice podle země trvalého pobytu turisty. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku i za jednotlivé kraje. Jsou zveřejňovány čtvrtletně a obsahují data za jednotlivé měsíce v časové řadě od ledna 2012.  

Metodické poznámky

Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

 

Počet turistů (hostů) – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí. Host může použít služeb ubytovacího zařízení z důvodu dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. V rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniku (odborových svazu) se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných důvodu, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniku (např. členy odborových svazů), jejich rodinné příslušníky nebo osoby k podnikům cizí. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání, či řádného studia (pokud doba jeho trvání překročí 1 rok).

Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních ve sledovaném období. Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Do roku 2002 (včetně) byla hromadná ubytovací zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30-ti % výběru z Registru ubytovacích zařízení. Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně. Šetření je rozděleno na měsíční šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky, a čtvrtletní šetření obsahující zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

Průměrný počet přenocování – lze vypočítat jako podíl počtu přenocování a počtu hostů.

Zpětné opravy a revize

Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních z důvodu dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje mohou být v dalším období v průběhu zpracování daného roku revidovány. Definitivní údaje jsou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího roku.

Ochrana důvěrných údajů

U této datové sady se nepředpokládá nutnost ochrany důvěrných údajů.

 

Metodická poznámka k agregacím

Úhrn údajů za kraje vždy odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn údajů za rezidenty (země původu Česko) a nerezidenty představují úhrny hosté (přenocování) celkem.

Úhrn údajů za všechny země a seskupení s výjimkou země původu Česko tvoří úhrn za nerezidenty.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel a země, odkud turista přicestoval ), časového (měsíc  rok) a územního (území, kde sídlí ubytovací zařízení). 

 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu,

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

duvernost

příznak důvěrnosti

veřejné údaje mají uveden text „verejny“,

důvěrné údaje „duverny“

stapro_kod

kód statistické proměnné

statistická proměnná vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje

stapro_txt

název statistické proměnné

kat_cis

kód číselníku pro kategorii ubytovacího zařízení

v datové sadě použit číselník 154

kat_kod

kód položky z číselníku kategorie ubytovacího zařízení

v datové sadě kód 1 (hromadná ubytovací zařízení)

uzemiz_cis

kód číselníku pro zemi původu, odkud hosté přicestovali

pro úhrn není vyplněno,

pro rezidenty (Česko)  a jednotlivé země se používá číselník 86,

pro nerezidenty a skupiny zemí číselník 5898

uzemiz_kod

kód země původu, ze které hosté přicestovali

pro úhrn není vyplněno,

uzemiz_txt

text položky číselníku země, odkud hosté přicestovali

pro úhrn není vyplněno,

název země původu turisty

rok

rok referenčního období

rok, za který se návštěvnost šetřila

mesic

měsíc referenčního období

měsíc, za který se návštěvnost šetřila

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

stát (Česká republika) má kód 97,

kraje kód 100

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území (sídlo ubytovacího zařízení)

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území (sídlo ubytovacího zařízení)

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

stapro_kod

TEXT

2654

Počet hostů (turistů)

2655

Počet přenocování hostů (turistů)

5443

Průměrný počet přenocování (turistů)

 

Kategorie ubytovacího zařízení

 

kat

_cis

kat

_kod

TEXT

154

1

Hromadná ubytovací zařízení

 

Číselník zemí (země původu turisty)

 

Číselník zemí –kód číselníku ČSÚ 86

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=86&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník zemí – agregace – kód číselníku ČSÚ 5898

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5898&typdat=0&cisjaz=203&format=0

V datové sadě se vyskytují tyto položky:

uzemiz_cis

uzemiz_kod

UZEMIZ_TXT

86

36

Austrálie

86

40

Rakousko

86

56

Belgie

86

76

Brazílie

86

100

Bulharsko

86

124

Kanada

86

156

Čína

86

158

Tchaj-wan

86

191

Chorvatsko

86

196

Kypr

86

203

Česko

86

208

Dánsko

86

233

Estonsko

86

246

Finsko

86

250

Francie

86

276

Německo

86

300

Řecko

86

348

Maďarsko

86

352

Island

86

356

Indie

86

372

Irsko

86

376

Izrael

86

380

Itálie

86

392

Japonsko

86

410

Korejská republika

86

428

Lotyšsko

86

438

Lichtenštejnsko

86

440

Litva

86

442

Lucembursko

86

470

Malta

86

484

Mexiko

86

528

Nizozemsko

86

554

Nový Zéland

86

578

Norsko

86

616

Polsko

86

620

Portugalsko

86

642

Rumunsko

86

643

Rusko

86

682

Saúdská Arábie

86

703

Slovensko

86

705

Slovinsko

86

710

Jižní Afrika

86

724

Španělsko

86

752

Švédsko

86

756

Švýcarsko

86

784

Spojené arabské emiráty

86

792

Turecko

86

804

Ukrajina

86

826

Velká Británie

86

840

Spojené státy

5898

12

Ostatní evropské země

5898

13

Ostatní africké země

5898

14

Ostatní americké země

5898

15

Ostatní asijské země

5898

16

Oceánie

5898

17

Nerezidenti

5898

18

Srbsko a Černá Hora

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje časovou řadu měsíčních údajů od roku 2012.