Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje

 

Popis datové sady:

Datové sada obsahuje časovou řadu se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za Českou republiku a kraje. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, pracovní síle, míře ekonomické aktivity, míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.  

 

Metodické poznámky

Veškeré údaje v datové sadě představují odhady na obyvatelstvo ve věku 15 a více let. Absolutní údaje jsou vyjádřeny v tisících osobách, míry (zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ekonomické aktivity) pak v procentech.

 

Zdrojem statistických údajů je výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), informace o způsobu sběru a zpracování výsledků na stránce https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_pracovnich_sil.

Ekonomický status vyjadřuje základní rozdělení obyvatelstva ve věku 15 let a více podle zařazení na trhu práce. Tato populace je členěna na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnané a nezaměstnané, a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní.

 

Zaměstnaní jsou všechny osoby 15leté a starší, které během referenčního týdne příslušely do následujících kategorií:

-       placení zaměstnaní, kteří spadají do těchto skupin :

                  "v práci". Jsou to osoby, které během referenčního týdne vykonávaly nějakou práci za mzdu nebo plat a odměna jim byla vyplácena v penězích nebo naturáliích. Není přitom rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání.

                  "v zaměstnání, ale ne v práci". Jedná se o osoby, které již pracovaly ve svém současném zaměstnání, ale během vykazovaného období nebyly dočasně v práci a přitom měly formální vazbu k tomuto zaměstnání. Formální vazbou k zaměstnání se rozumí především pracovní poměr (v současné legislativní úpravě pracovní smlouva, jmenování a volba), dále dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, popř. další smluvní vztahy mimo oblast pracovního práva (např. autorské smlouvy).

-       zaměstnaní ve vlastním podniku, kteří spadají do těchto skupin :

                  "v práci".  Jsou to osoby, které během referenčního týdne vykonávaly nějakou práci pro zisk nebo rodinný příjem, bez ohledu na to, zda byl vyjádřen v penězích nebo v naturáliích.

                  "v podniku, ale ne v práci". Jsou to osoby s vlastním podnikem, které nebyly z jakéhokoliv důvodu během referenčního týdne dočasně v práci.

Pro účely zjišťování je pojem práce interpretován jako práce alespoň po dobu jedné hodiny v referenčním týdnu. Za zaměstnané jsou považováni i učni, kteří dostávají mzdu, plat nebo odměnu podle stejného principu jako jiné osoby. Obdobně osoby připravující se ve školách na své budoucí zaměstnání, osoby v domácnosti a další osoby zabývající se především mimoekonomickými aktivitami, které však v referenčním období byly navíc v zaměstnání, jsou také považovány za zaměstnané. Do skupiny zaměstnaných naopak nejsou automaticky zahrnovány osoby na rodičovské dovolené, jejichž postavení má podle metodiky ILO odlišný charakter.

 

Nezaměstnaní jsou všechny osoby 15leté a starší, které ve sledovaném období souběžně splňovaly dále uvedené tři podmínky:

-  nebyly zaměstnané,

- hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem,

-  byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání ve vlastním podniku

Míry nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřují vždy podíl nezaměstnaných (čitatel) na celkové pracovní síle (jmenovatel). Rozdíl mezi různými mírami nezaměstnanosti spočívá především v použité metodice stanovení čitatele a jmenovatele míry, ale i v přesnosti zdrojů dat a časové srovnatelnosti obou údajů. Jedná se především o rozdíl mezi obecnou mírou nezaměstnanosti (ILO) a mírou registrované nezaměstnanosti, resp. podílem nezaměstnaných MPSV. Protože především metodika má rozhodující vliv na hodnotu míry, je nutno vždy důsledně rozlišovat, o jaký ukazatel se jedná. V datové sadě jsou uvedeny údaje za obecnou míru nezaměstnanosti.

Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je ukazatel získaný z výsledků VŠPS podle mezinárodních definic a doporučení. V čitateli i jmenovateli jsou šetřené osoby uváděny podle místa jejich pobytu. Čitatel zahrnuje nezaměstnané podle ILO, jmenovatel zahrnuje pracovní síly podle ILO.

Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15letých a starších.

Míra zaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých a starších.

 

 

Metodická poznámka k agregacím

Úhrn absolutních údajů za kraje odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn pracovní síly (ekonomicky aktivní) a ekonomicky neaktivních odpovídá úhrnu za obyvatelstvo celkem.

Úhrn zaměstnaných a nezaměstnaných odpovídá údaji za pracovní sílu (ekonomicky aktivního obyvatelstva).

Úhrn absolutních údajů za pohlaví odpovídá úhrnu za obyvatelstvo celkem.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rok a čtvrtletí) a územního. 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu,

v případě, že se jedná o důvěrný nebo nespolehlivý údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné

statistická proměnná vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje

mj_cis

kód číselníku pro měřicí jednotku

použit číselník 78

mj_kod

kód položky číselníku pro měřicí jednotku

ekak_cis

kód číselníku pro ekonomickou aktivitu

používá se číselník 221,

pokud je prázdný, jedná se o všechny druhy ekonomické aktivity

ekak_kod

kód položky číselníku pro ekonomickou aktivitu

 

pohlavi_cis

kód číselníku pro pohlaví

 

pohlavi_kod

kód položky číselníku pro pohlaví

pokud je prázdný, jedná se o údaj bez ohledu na pohlaví

rok

rok referenčního období

ctvrtleti

čtvrtletí referenčního období

pokud je prázdné, jedná se o průměrné údaje za celý rok

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

stát (Česká republika) má kód 97,

kraje kód 100

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

stapro_txt

interpretační text statistické proměnné a ekonomické aktivity

 

mj_txt

text položky číselníku pro měřicí jednotku

 

pohlavi_txt

text položky číselníku pro pohlaví

 

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

 

Číselník měřicích jednotek – kód číselníku ČSÚ 78

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=78&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník ekonomické aktivity – kód číselníku ČSÚ 221

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=221&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

V datové sadě najdete tyto ukazatele (kombinace statistických proměnných, ekonomické aktivity a měřicí jednotky):

stapro_kod

mj_cis

mj_kod

ekak_cis

ekak_kod

stapro_txt (interpretační text)

mj_txt

3162

78

80403

221

1

Pracovní síla (ekonomicky aktivní)

tisíc osob

3162

78

80403

221

2

Ekonomicky neaktivní

tisíc osob

3162

78

80403

221

3

Zaměstnaní

tisíc osob

3162

78

80403

221

4

Nezaměstnaní

tisíc osob

3162

78

80403

 

 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

tisíc osob

6287

78

83798

 

 

Míra ekonomické aktivity

procento

6289

78

83798

 

 

Míra zaměstnanosti

procento

6290

78

83798

 

 

Obecná míra nezaměstnanosti

procento

 

Číselník pohlaví – kód číselníku ČSÚ 102

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=221&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje časovou řadu čtvrtletních a ročních údajů od roku 1993.

Roční údaje nemají vyplněnou položku ctvrtleti.