Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000..

 

Metodické poznámky

Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v  pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) ke zpravodajské jednotce (dále jen „pracovní poměr“).

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu. Zahrnuty jsou částky v daném období zúčtované k výplatě, bez ohledu na to, zda byly ve skutečnosti zaměstnancům vyplaceny. Do mezd nejsou zahrnuty náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

V údajích o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných. Metodika zjišťovaných ukazatelů vyplývá z vysvětlivek k vyplňování jednotlivých mutací oddílu A071 „Vybrané ukazatele“ výkazů P3-04, Prům 1-12, Stav 1-12, Pen Poj 3‑04, Pen 3c‑04 a oddílu 005 “Zaměstnanci a mzdy” výkazů Zdp 3‑04, VPI 3-04 a Práce 2‑04.

Údaje o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách jsou publikovány za celou populaci podniků se zvýšeným důrazem na průměrné mzdy zaměstnanců přepočtené na plně zaměstnané, které zohledňují délku pracovního úvazku.

Při zpracování jsou uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry a neziskových organizací, při současném využití administrativních zdrojů dat.

Údaje v datové sadě jsou členěny podle  odvětví (CZ-NACE).

Do odvětví jsou data tříděna podle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, která byla vypracována podle Statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství - NACE Revize 2 a zavedena s účinností od 1. 1. 2008.

Poznámka: Výpočtové ukazatele jsou počítány z nezaokrouhlených čísel a následně zaokrouhleny, proto součty a rozdíly vždy přesně nesouhlasí.

V datové sadě jsou data do roku 2016 definitivní, údaje za rok 2017, 2018 a 2019 jsou předběžné.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem " (uvozovky), oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu,

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této datové sadě pouze kódy 316 (počet zaměstnanců) nebo 5958 (průměrná mzda)

mj_cis

kód číselníku pro měřicí jednotku

v datové sadě číselník 78

mj_kod

kód položky číselníku pro měřicí jednotku

položka 00200 znamená Kč,

80403 jsou tisíce osob

 

typosoby_kod

kód z číselníku pro typ osoby

položka 100 znamená fyzický počet zaměstnanců,

položka 200 přepočtený počet zaměstnanců na plný úvazek

odvetvi_cis

kód číselníku pro odvětví

v datové sadě použit číselník 5103 (sekce klasifikace odvětví)

odvetvi_kod

kód položky číselníku pro odvětví

pokud není vyplněn, jedná se o úhrn za všechna odvětví

rok

rok referenčního období

ve formátu RRRR

ctvrtleti

čtvrtletí referenčního období

čísla 1, 2, 3 nebo 4 odpovídající čtvrtletí v roce

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

v datové sadě pouze 97

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

v datové sadě pouze kód 19 – Česká republika

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

 

mj_txt

text položky číselníku pro měřicí jednotku

zkrácený text

typosoby_txt

text položky pro typ osoby

 

odvetvi_txt

text položky číselníku pro odvětví

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechna odvětví

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

316

Průměrný počet zaměstnaných osob

5958

Průměrná hrubá mzda zaměstnance

 

 

 

Typ osoby pro výpočty -  kód číselníku ČSÚ 7571

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7571&typdat=0&cisjaz=203&format=0

Číselník

Kód položky

TEXT

7571

100

Fyzické osoby

7571

200

Přepočtené počty

 

 

Číselník odvětví -  kód číselníku ČSÚ 5103 - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 1 - Sekce

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5103&typdat=0&cisjaz=203&format=0  

 

V datové sadě použity tyto položky:

Číselník

Kód položky

TEXT

5103

A

Zemědělství, lesnictví, rybářství

5103

B

Těžba a dobývání

5103

C

Zpracovatelský průmysl

5103

D

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

5103

E

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

5103

F

Stavebnictví

5103

G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

5103

H

Doprava a skladování

5103

I

Ubytování, stravování a pohostinství

5103

J

Informační a komunikační činnosti

5103

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

5103

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

5103

M

Profesní, vědecké a technické činnosti

5103

N

Administrativní a podpůrné činnosti

5103

O

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

5103

P

Vzdělávání

5103

Q

Zdravotní a sociální péče

5103

R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

5103

S

Ostatní činnosti

 

Časové vymezení

Časová řada začíná 1. čtvrtletím roku 2000.