Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Hospodářská zvířata podle krajů

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu s údaji o stavu hospodářských zvířat v krajích České republiky od roku 2002.

 

Metodické poznámky

V datové sadě jsou uvedeny výsledky z ročního výběrového šetření o stavech hospodářských zvířat. Výběr respondentů pro toto statistické šetření je vytvářen na základě zemědělského registru ČSÚ, konkrétně z aktivně hospodařících zemědělců, chovatelů skotu, prasat, drůbeže, koní, ovcí a koz.

Podkladem pro zabezpečení výsledků je roční výkaz Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat, kterým se zjišťuje počet jednotlivých druhů zvířat k 1. 4. daného roku, jež jsou v rozhodnou dobu u chovatele (držitele). Výkaz předkládají vybrané subjekty zabývající se chovem bez ohledu na výměru zemědělské půdy.

Výběrový soubor je stratifikován na základě vzájemné kombinace zpravodajských jednotek ke stanoveným dopočtovým skupinám podle velikosti chovaného stáda (hejna) vyjádřené v kusech anebo alternativně v dobytčích jednotkách, výrobní podoblasti a územní příslušnosti ke kraji hospodaření (sídla) zpravodajské jednotky.

Údaje jsou od roku 1993 sledovány k 1. 3. a od roku 2003 jsou soupisy hospodářských zvířat prováděny k 1. 4.

 

Poznámky k agregacím

Datová sada obsahuje údaje za Českou republiku a dále za jednotlivé kraje České republiky. Údaje za Prahu a Středočeský kraj jsou publikovány dohromady.

Úhrny dat za kraje České republiky odpovídají údajům za Českou republiku.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem " (uvozovky), oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu,

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této datové sadě pouze 5560

druhzvire_cis

kód číselníku pro druh hospodářského zvířete

v datové sadě použity číselník 132

druhzvire_kod

kód položky číselníku pro druh hospodářského zvířete

 

refobdobi

referenční období

ve formátu RRRRMMDD, den, ke kterému byl soupis proveden

rok

rok referenčního období

ve formátu RRRR

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

97 - Česká republika

100 – kraje

93 – agregační číselník území (využit pro kombinaci Praha + Středočeský kraj)

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

 

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

 

druhzvire_txt

text položky číselníku pro druh hospodářského zvířete

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

5560

Počet hospodářských zvířat

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník pro druh hospodářského zvířete -  kód číselníku ČSÚ 132

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=132&typdat=0&cisjaz=203&format=0 

 

V datové sadě použity tyto položky:

Kód číselníku

Položka číselníku

Text

132

1

Skot

132

7

Krávy

132

30

Prasata

132

33

Prasnice chovné

132

50

Ovce

132

60

Kozy

132

70

Koně

132

80

Drůbež

132

81

Slepice

 

 

Časové vymezení

Časová řada začíná rokem 2002.