Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o vybavenosti různých typů domácností osobním počítačem a připojením k internetu za Českou republiku a kraje od roku 2007.

 

Metodické poznámky

Jednotlivé údaje představují podíl domácností určitého typu, které jsou vybavené zařízením informační nebo komunikační technologie (osobním počítačem, připojením k internetu nebo wi-fi routerem).

Za Českou republiku jsou uvedeny údaje za typy domácností podle počtu dospělých členů a v domácnostech s dětmi a bez dětí, dále podle velikostních skupin obcí a podle příjmových skupin domácností (čtyři kvartily). Doplněny jsou údaje za domácnosti v krajích České republiky.

Údaje odpovídají publikovaným datům ve veřejné databázi ČSÚ.

 Zdrojem údajů je výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT), metodika šetření je zde.

 

Některé pojmy:

Osobní počítač je zastřešující označení pro stolní i přenosné počítače. Jejich charakteristickou vlastností je to, že slouží potřebám jedné osoby (proto „osobní“). Naopak nezáleží na technologické ani softwarové platformě, na které osobní počítač funguje. Příkladem osobního počítače je stolní počítač PC s operačním systémem Windows, počítač MAC, počítače s operačním systémem Linux, dále všechny notebooky, netbooky a tablety.

Wi-Fi Router je zařízení, které bezdrátově rozvádí internet v rámci domácnosti a je umístěno zpravidla v prostoru domácnosti či obývaného objektu.

Vysokorychlostní připojení do sítě internet zahrnuje připojení prostřednictvím DSL technologií, kabelové televize, bezdrátové vysokorychlostní připojení, optické připojení a připojení prostřednictvím 3G či LTE technologií.

Domácnosti s dětmi  jsou domácnosti, ve kterých žijí osoby patnáctileté a mladší.

Příjmové kvartily: Domácnosti byly rozděleny do čtyř skupin (kvartilů) podle velikosti čistého příjmu domácnosti. V roce 2017 došlo ke změnám při výpočtu tohoto členění, proto nemusí být časové řady v tomto členění plně srovnatelné.

Data pro krajské srovnání jsou publikována pouze za domácnosti celkem. Jsou počítána jako tříletý klouzavý průměr, jelikož velikost výběrového souboru není dostatečná pro publikování krajských údajů za každý rok samostatně. Tj. např. za rok 2016 je údaj v krajském členění vypočítán jako vážený aritmetický průměr za roky 2015, 2016 a 2017.

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách ČSÚ - https://www.czso.cz/documents/10180/23180875/vsit_metodologie_setreni_2018.pdf/0667562d-0d8f-4f8c-8c7e-6ecf53a59e29?version=1.1

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (sledované období) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu, v této datové sadě vyjadřuje podíl domácností určitého typu (v %)

stapro_kod

kód statistické proměnné

7638 - Domácností majících elektronické zařízení

7640 - Domácností s přístupem k internetu

typezar_cis

kód číselníku pro druh elektronického zařízení

vyplněn pouze v kombinaci se statistickou proměnnou 7638

typezar_kod

kód položky číselníku pro druh elektronického zařízení

3 - Osobní počítač

36 - Wi-Fi router

pnet_cis

kód číselníku pro způsob připojení k internetu

vyplněn pouze v kombinaci se statistickou proměnnou 7640

 

pnet_kod

kód položky číselníku pro způsob připojení k internetu

vyplněn pouze v kombinaci se statistickou proměnnou 7640

02 = vysokorychlostní,

pokud není vyplněn, jedná se o jakýkoli přístup k internetu

pocdospvdom_cis

kód číselníku pro počet dospělých osob v domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dospělých členů

pocdospvdom_kod

kód položky číselníku pro počet dospělých osob v domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dospělých členů

pocdetivdom_cis

Kód číselníku pro počet dětí v domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dětí v domácnosti

pocdetivdom_kod

kód položky číselníku pro počet dětí v domácnosti

400000600001000 – domácnost bez dětí

400001799999000  – domácnost s dětmi

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dětí v domácnosti

velskupobce_cis

Kód číselníku pro velikostní skupinu obcí

využívá se číselník 7700,

pokud není uveden, jedná se o souhrn za všechny velikostní typy obce

velskupobce_kod

kód položky číselníku pro velikostní skupinu obcí

pokud není uveden, jedná se o souhrn za všechny velikostní typy obce

kvartilcpdom_cis

kód číselníku pro kvartil příjmových skupin domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn za všechny příjmové skupiny domácností

kvartilcpdom_kod

kód položky číselníku pro kvartil příjmových skupin domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn za všechny příjmové skupiny domácností

rok

rok

ve formátu RRRR

v případě údajů za kraje se jedná o aritmetické průměry za 3 roky, uveden je prostřední rok (např. průměr za roky 2015, 2016, 2017 se uvádí jako rok 2016)

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

97 - Česká republika

100 – kraje

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

 

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

typezar_txt

text položky číselníku pro typ elektronického zařízení

pnet_text

text položky číselníku pro způsob připojení k internetu

 

pocdospvdom_txt

text - počet dospělých osob v domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dospělých členů

pocdetivdom_txt

text-  počet dětí v domácnosti

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností bez ohledu na počet dětí v domácnosti

velskupobce_txt

text – velikostní skupiny obcí (podle počtu trvale bydlících obyvatel)

pokud není uveden, jedná se o souhrn za všechny velikostní skupiny obcí

kvartilcpdom_txt

text – kvartil příjmových skupin domácností

pokud není uveden, jedná se o souhrn domácností za všechny příjmové skupiny

 

Použité číselníky a referenční údaje

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

Kod

TEXT

7638

Počet domácností majících elektronické zařízení

7640

Počet domácností s přístupem k internetu

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselníky druhů elektrických zařízení a způsobu připojení k internetu – kódy číselníků ČSÚ 182, 183, 5725

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=182&typdat=0&cisjaz=203&format=0

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=183&typdat=0&cisjaz=203&format=0

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5725&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Použité položky

kód číselníku

kód položky

text

182

36

Wi-Fi router

183

3

Osobní počítač

5725

02

Vysokorychlostní připojení

 

 

Obecný číselník intervalů – kód číselníku ČSÚ 7700

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=7700&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Kód položky

Použito pro

Alternativní text

400001600002000

Počet dospělých osob v domácnosti

1

400002600003000

Počet dospělých osob v domácnosti

2

400003799999000

Počet dospělých osob v domácnosti

3 a více

400000600001000

Počet dětí v v domácnosti

0

400001799999000

Počet dětí v domácnosti

1 a více

399999632000000

Velikostní skupina obcí

do 1999

432000641000000

Velikostní skupina obcí

2000 – 9999

441000645000000

Velikostní skupina obcí

10000 – 49999

445000799999000

Velikostní skupina obcí

50000 a více

400000610025000

Kvartil pro rozdělení domácnosti podle příjmu

první (nejnižší) kvartil

410025610050000

Kvartil pro rozdělení domácnosti podle příjmu

druhý kvartil

410050610075000

Kvartil pro rozdělení domácnosti podle příjmu

třetí kvartil

410075620100000

Kvartil pro rozdělení domácnosti podle příjmu

čtvrtý (nejvyšší) kvartil

 

 

Časové vymezení

Časová řada obsahuje roční údaje a začíná rokem 2007.

V případě údajů za kraje se jedná o aritmetické průměry za tři po sobě jdoucí roky, jako referenční rok je uveden prostřední.