Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Index průmyslové produkce

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje měsíční časovou řadu s údaji o vývoji průmyslové produkce v České republice podle jednotlivých odvětví od roku 2000.

 

Metodické poznámky

Za průmyslové činnosti jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Rozsah poskytovaných dat se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám, které některá odvětví z pokrytí konjunkturální statistikou výslovně vylučují (mj. sekci E, jejíž obsah z větší části nebyl podle dřívější klasifikace OKEČ součástí průmyslu). S ohledem na tyto požadavky pokrývá konjunkturální statistika průmyslu pouze sekce B, C a D, pokud není pro konkrétní ukazatele stanoveno jinak.

Index průmyslové produkce (IPP) měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel konjunkturální statistiky průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přeceněných do stálých cen, v případě vybraných odvětví charakterizují vývoj odvětví fyzické objemy produkce výrobkových reprezentantů. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2015, a to na úrovni dvouciferného oddílu CZ-NACE. Při agregaci na vyšší úroveň se využívají váhy odvozené ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce (agregace na úroveň sekcí, hlavních průmyslových seskupení a na průmysl celkem). Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční. V souladu s předpisy Eurostatu index průmyslové produkce pokrývá sekce CZ-NACE B, C, D (kromě skupiny 35.3).

 

Poznámka k obsahu datové sady

Datové sada obsahuje pouze jedinou statistickou proměnnou (Index průmyslové produkce), údaje jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo a vyjádřené v procentech. 

Údaje jsou vyjádřené ve stálých cenách roku 2015, jsou uvedeny dva typy indexů (bazický k průměru roku 2015  a meziroční).

Údaje jsou k dispozici za průmyslová odvětví celkem (sekce B+C+D), a dále podle průmyslových odvětví (oddíly klasifikace CZ-NACE).

 

Pro údaje v aktuálním a předchozím roce platí, že jsou předběžné. Při zveřejnění nových údajů za poslední měsíc se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející. Definitivní údaje za všechny měsíce roku jsou publikovány v září následujícího roku.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

Idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné

casz_cis

kód číselníku pro typ indexů

v celé datové sadě použit číselník 7626

casz_kod

kód položky číselníku pro typ indexu

C – porovnání se stejným obdobím minulého roku (meziroční index),

Z – porovnání k bazickému období (bazický index)

cznace_cis

kód číselníku odvětví

5104 – oddíly klasifikace CZ-NACE,

5724 – pro agregaci průmyslových sekcí B+C+D

cznace_kod

kód položky z číselníku odvětví

mesic

měsíc (součást referenčního období)

ve formátu MM

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

mesicz

měsíc (součást bazického období)

ve formátu MM, u bazických indexů není vyplněn (jedná se o průměr za všechny měsíce bazického roku)

rokz

rok (součást bazického období)

ve formátu RRRR

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

 

casz_text

text položky číselníku pro typ indexu

 

cznace_txt

text položky číselníku odvětví

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

kod

TEXT

5249

Index průmyslové produkce

 

Číselník Určení základního období – kód číselníku ČSÚ 7626

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5584&typdat=0&cisjaz=203&format=0

Číselníky pro odvětví

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – agregace – kód číselníku ČSÚ 5724

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5724&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - úroveň 2 – Oddíl – kód číselníku ČSÚ 5104

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5104&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

kód číselníku

položka

text položky

5104

05

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí

5104

06

Těžba ropy a zemního plynu

5104

07

Těžba a úprava rud

5104

09

Ostatní těžba a dobývání

5104

09

Podpůrné činnosti při těžbě

5104

10

Výroba potravinářských výrobků

5104

11

Výroba nápojů

5104

12

Výroba tabákových výrobků

5104

13

Výroba textilií

5104

14

Výroba oděvů

5104

15

Výroba usní a souvisejících výrobků

5104

16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

5104

17

Výroba papíru a výrobků z papíru

5104

18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

5104

19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

5104

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

5104

21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

5104

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

5104

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

5104

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

5104

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

5104

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

5104

27

Výroba elektrických zařízení

5104

28

Výroba strojů a zařízení j. n.

5104

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

5104

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

5104

31

Výroba nábytku

5104

32

Ostatní zpracovatelský průmysl

5104

33

Opravy a instalace strojů a zařízení

5104

35

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

5724

5350001

Průmysl celkem (B+C+D)

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje měsíční údaje, rok a měsíc sledovaného období jsou uvedeny v samostatných sloupcích, je uveden rovněž měsíc a rok bazického období, ke kterému se sledované údaje vztahují.

Časová řada začíná lednem 2000.