Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Indexy spotřebitelských cen

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu s indexy spotřebitelských cen podle různých typů indexů (meziměsíční, meziroční, bazické, podíly ročních klouzavých průměrů) a podle oddílů individuální spotřeby (potraviny, odívání, bydlení a další) v České republice od roku 1995.

 

Metodické poznámky

Míry inflace

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.

V datové sadě jsou uváděny indexy spotřebitelských cen v procentech, přírůstek indexů (míru inflace) lze spočítat odečtením 100.

 

Indexy spotřebitelských cen

Od ledna 2018 jsou detailní indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše podrobnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura dosud publikovaných indexů zůstává zachována.

V roce 2017 proběhla komplexní revize váhového systému. Váhy jsou od ledna roku 2018 zaktualizovány na základě výdajů domácností statistiky národních účtů  z roku 2016. Váhy pro detailní cenové reprezentanty jsou vypočteny dle údajů statistiky rodinných účtů z roku 2016 a dalších dostupných zdrojů a šetření. Od ledna roku 2018 jsou publikované cenové indexy vypočteny podle nových revidovaných indexních schémat.

Od ledna 2018 došlo u cenových indexů ke změně cenového referenčního období z prosince 2015 na prosinec 2017.  Nově vypočítávané indexy o základu prosinec 2017 = 100 jsou na všech úrovních členění spotřebního koše řetězeny ke stávající bazické časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou následně počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Cenové indexy jsou vypočítávány na základě zjištěných cen za výběrové soubory reprezentantů a vybrané zpravodajské jednotky agregací jednoduchých indexů cen reprezentantů do úhrnu pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres v modifikované podobě.

p1       = cena zboží (služby) ve sledovaném (běžném) období

p0       = cena zboží (služby) v základním období

p0.q0   = stálá váha - výdaje domácností za zboží (službu) v základním období

 

K jednotlivým typům indexů spotřebitelských cen (položka casz_kod)

Meziměsíční indexy (casz_kod = B) – sledované (referenční) období je měsíc, základní období předchozí měsíc.

Meziroční indexy (casz_kod = C) - sledované (referenční) období je měsíc, základní období stejný měsíc předchozího roku.

Bazické indexy (casz_kod = Z) - sledované (referenční) období je měsíc, základní období průměr z 12 měsíců bazického roku (v případě této datové sady roku 2015).

Podíl klouzavých průměrů (casz_kod = K) - sledované (referenční) období je uplynulých 12 měsíců, základní období stejných 12 měsíců předchozího roku.

 

 

Klasifikace individuání spotřeby

Oddíly klasifikace COICOP (do r. 2017)

Kód

Název

01

Potraviny a nealkoholické nápoje

02

Alkoholické nápoje, tabák

03

Odívání a obuv

04

Bydlení, voda, energie, paliva

05

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

06

Zdraví

07

Doprava

08

Pošty a telekomunikace

09

Rekreace a kultura

10

Vzdělávání

11

Stravování a ubytování

12

Ostatní zboží a služby

 

Oddíly klasifikace ECOICOP (od r. 2018)

Kód

Název

E01

Potraviny a nealkoholické nápoje

E02

Alkoholické nápoje, tabák

E03

Odívání a obuv

E04

Bydlení, voda, energie, paliva

E05

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

E06

Zdraví

E07

Doprava

E08

Pošty a telekomunikace

E09

Rekreace a kultura

E10

Vzdělávání

E11

Stravování a ubytování

E12

Ostatní zboží a služby

 

Obsahová náplň oddílů COICOP a ECOICOP je shodná.

 

Podrobné informace k metodice zjišťování jsou zde

https://www.czso.cz/documents/10180/26822363/manual_isc_2019.docx/57b4942d-ab71-47cc-be6d-0c89b6c3fec0?version=1.1

 

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu, v této datové sadě vyjadřuje cenu v Kč na 2 desetinná místa

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této DS pouze 6134 (Index spotřebitelských cen)

ucel_tep

klasifikace individuální spotřeby podle účelu

pokud není uvedeno, jedná se o souhrnný index (za všechny oddíly)

ucel_cis

kód klasifikace individuální spotřeby podle účelu

do roku 2017 použit číselník 5642, od roku 2018 číselník 6000

pokud není uvedeno, jedná se o souhrnný index (za všechny oddíly)

ucel_kod

kód položky klasifikace individuální spotřeby podle účelu

kódy jsou v rozsahu 1 až 12 srovnatelné v celé časové řadě (bez ohledu na použitý číselník)

pokud není uvedeno, jedná se o souhrnný index (za všechny oddíly)

casz_kod

kód rozlišující základní období (typ indexu)

B - meziměsíční (proti předchozímu měsíci

C - meziroční (proti stejnému měsíci předchozího roku)

Z - bazický index (proti průměru v roce 2015)

K - podíl klouzavých průměrů v posledních 12 měsíců proti průměru v předchozích 12 měsících)

mesic

číslo měsíce referenčního období

 

rok

rok referenčního období

pro bazické indexy od roku 1995, pro ostatní typy indexů od roku 2000

obdobiod

referenční období – počátek ve formátu RRRR-MM-DD

počátek sledovaného období (referenčního měsíce)

obdobido

referenční období – konec ve formátu RRRR-MM-DD

konec sledovaného období (referenčního měsíce)

baz_obdobiod

základní období – počátek ve formátu RRRR-MM-DD

počátek základního období

baz_obdobido

základní období – konec ve formátu RRRR-MM-DD

konec základního období

ucel_txt

text položky klasifikace individuální spotřeby

pokud není uvedeno, jedná se o souhrnný index (za všechny oddíly spotřeby)

casz_txt

text položky rozlišující typ indexu

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

KOD

TEXT

6134

Index spotřebitelských cen (životních nákladů)

 

Číselníky klasifikací individuální spotřeby - úroveň 1 - oddíl

kód číselníku ČSÚ 5642 (používaný do roku 2017)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5642&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

kód číselníku ČSÚ 6000 (používaný od roku 2018)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=6000&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník pro typy indexů – kód číselníku ČSÚ 7626 (Určení základního období) – vybrané položky

KODCIS

Kód

TEXT

7626

B

předchozí období

7626

C

stejné období předchozího roku

7626

K

stejných 12 měsíců předchozího roku

7626

Z

průměr bazického roku

 

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za měsíce od roku 2000, v případě bazických indexů od roku 1995.

Pro každý údaj je uveden měsíc a rok referenčního období, navíc rovněž přesný datum počátku a konce referenčního období. (obdobiod, obdobido).

Základní (bazické) období každého z indexů je přesně vymezeno rovněž jako interval od a do (položky baz_obdobiod a baz_obdobi_do) ve formátu RRRR-MM-DD.