Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje statistické údaje z evidence Úřadů práce o počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání a vypočítaný podíl těchto uchazečů k počtu obyvatel za obce České republiky. Údaje se týkají stavu na konci měsíce v příslušném roce. K dispozici jsou údaje za celkový počet uchazečů a zvlášť za ženy, údaje za muže lze zjistit dopočtem.

Metodické poznámky

Veškeré údaje jsou převzaty z administrativního zdroje - generálního ředitelství Úřadu práce České republiky (GŘ ÚPČR). K výpočtu podílu jsou použity údaje ČSÚ o stavu obyvatelstva v obcích České republiky.

 

Počet uchazečů o zaměstnání – dosažitelní

Uchazeč o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání pobočku úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je pobočkou úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání - jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Zároveň údaj o počtu dosažitelných uchazečů zahrnuje osoby ve věku 15 až 64 let.

 

Podíl nezaměstnaných osob

Jedná se o podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce a počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci ve věku 15 až 64 let vynásobený 100 (vyjadřuje se v procentech).

 

Metodická poznámka k územnímu vymezení

Úhrn údajů za obce nemusí odpovídat údajům za Českou republiku. Rozdíl představují uchazeči, kteří se registrují na jiné pobočce Úřadu práce, než kam spadá obec trvalého pobytu uchazeče.

Metodická poznámka k časovému vymezení

Údaje jsou přebírány z administrativního zdroje (GŘ ÚPČR) zpravidla jednou měsíčně. Datové sady nemusejí nutně obsahovat data za všechny měsíce. Měsíční periodicita přebírání dat byla dohodnuta od září 2015, za předchozí období jsou k dispozici zpravidla pouze údaje k 31.12.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání a územního (území). 

 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

zpravidla v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

vuk

kód výstupního ukazatele

Výstupní ukazatel vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje, zejména statistický pojem a funkci, a dále některá upřesnění (např. pohlaví), zahrnuje rovněž měřicí jednotku

vuk_txt

název výstupního ukazatel

obdobi

referenční období (datum)

ve formátu RRRRMMDD

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

mesic

měsíc (součást referenčního období)

Ve formátu MM

uzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

obce mají kód 43

uzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území (obce) v příslušném číselníku

uzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území (obce)

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Prozatím mimo SMS je pouze seznam výstupních ukazatelů (VUK).

V datové sadě jsou použity:

Seznam výstupních ukazatelů (VUK)

vuk

TEXT

NEZ0001

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní

NEZ0003

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní – ženy

NEZ0004

Podíl nezaměstnaných osob v %

NEZ0006

Podíl nezaměstnaných osob – ženy v %

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Pro zjištění platné územní hierarchie – příslušnost obce do nadřízených územních celků – lze využít například tyto číselníky a vazby:

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do správního obvodu ORP (vazba mezi číselníky 43 a 65)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43_1182&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresů (vazba mezi číselníky 43 a 101)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje (vazba mezi číselníky 43 a 100)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za měsíce příslušného roku.